Stortinget - Møte torsdag den 26. november 2020

Dato: 26.11.2020
President: Ingjerd Schou
Dokumenter: (Innst. 85 L (2020–2021), jf. Prop. 139 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 6 [12:10:30]

Innstilling frå justiskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen) (Innst. 85 L (2020–2021), jf. Prop. 139 L (2019–2020))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Peter Frølich (H) []: Jeg har lyst til å begynne med å takke komiteen for et godt samarbeid i saken. Det er et klart uttrykk for at det er et ønske fra komiteen om at denne evalueringen blir så god som mulig. I den ekstraordinære situasjonen vi står i, og den tiden vi har gått gjennom, tror jeg alle er enige om at det er ekstremt viktig med best mulig tilgang til kunnskap for å kunne forberede oss på lignende situasjoner i framtiden.

Lovforslaget som vi har foran oss, gir tilgang til informasjon som er nødvendig for at kommisjonen skal kunne utføre sitt arbeid på en god og effektiv måte. Vi får regler om informasjonstilgang, taushetsplikt, hjemler for behandling av personopplysninger og bevisforbud for de opplysningene som kommisjonen mottar. Dette er effektivt og funksjonelt, men det balanserer også hensynet til personvern på en veldig god måte. Det er viktig å understreke at den taushetsplikten som de som avgir informasjon, har, skal også medlemmene av kommisjonen ha.

Jeg vil igjen takke for et godt samarbeid om viktige regler.

Statsråd Monica Mæland []: Stortinget skal i dag behandle regjeringens forslag til lov om informasjonstilgang for koronakommisjonen. Regjeringen er opptatt av at koronakommisjonen gis et best mulig grunnlag for å evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-utbruddet og gi anbefalinger for bedre framtidig beredskap og krisehåndtering.

Den mest sentrale delen av lovforslaget går ut på at enhver kan gi opplysninger til koronakommisjonen uten hinder av taushetsplikt. For å kunne utføre sitt oppdrag har kommisjonen et sterkt behov for informasjon, og det kan i noen tilfeller omfatte taushetsbelagte opplysninger. Informasjonstilgangen vil bli for usikker og kanskje utilstrekkelig om man her må basere seg på samtykke eller andre unntak fra taushetsplikten, eller på anonymiserte opplysninger. Lovforslaget vil derfor sikre at koronakommisjonen kan utføre sitt oppdrag på en god og effektiv måte. Unntaket gjelder kun overfor koronakommisjonen og kun for opplysninger som er nødvendige for at kommisjonen skal kunne utføre sitt oppdrag. Forslaget innebærer derfor et begrenset unntak fra taushetsplikten.

Det er viktig at den enkeltes personvern ivaretas på best mulig måte i forbindelse med kommisjonens arbeid. Kommisjonen kan motta til dels svært sensitive opplysninger, og det er viktig å sikre tillit til kommisjonens håndtering av sånne opplysninger.

Lovforslaget pålegger derfor kommisjonen en like streng taushetsplikt som den som meddeler opplysningene til kommisjonen, har. Dette legger til rette for at de som sitter på sensitive opplysninger, velger å dele dem med kommisjonen, og kommisjonen får da et best mulig kunnskapsgrunnlag for å oppfylle sitt oppdrag.

Jeg har lyst til å understreke at lovforslaget ikke innebærer en plikt til å gi koronakommisjonen opplysninger. Det legges til grunn at det vil være ønskelig å samarbeide med kommisjonen og gi de opplysninger som kommisjonen ber om.

Videre vil jeg understreke at retten til innsyn hos kommisjonen i utgangspunktet er det samme som hos andre offentlige organer. Lovforslaget begrenser ikke innsynsretten hos koronakommisjonen på noen måte. Forholdene ligger dermed til rette for åpenhet og debatt om kommisjonens arbeid.

Jeg er glad for at en samlet komité stiller seg bak regjeringens forslag. Denne loven vil bidra til å sikre at koronakommisjonen kan utføre sitt oppdrag på en god og effektiv måte.

Solveig Schytz (V) []: Venstre mener at mye åpenhet styrker demokratiet. Etter viktige hendelser er det også viktig å evaluere hva som ble gjort bra, og hva som kunne blitt gjort bedre, slik at vi lærer til neste gang noe liknende skjer. Beslutningen om nedstenging av landet på grunn av koronapandemien var dramatisk, og det er viktig å evaluere prosessen som ledet oss dit. Beredskapen i forkant av en pandemi må også evalueres. Derfor er jeg glad for at regjeringen allerede nå setter ned en kommisjon som skal sette søkelyset på hvordan regjeringen håndterte og håndterer koronasituasjonen.

Lovforslaget sørger for at taushetsplikten ikke står i veien for at informasjon deles med kommisjonen, men det innføres heller ikke plikt til å gi informasjon til kommisjonen. Det innføres også regler som sørger for at informasjon som kommisjonen mottar, blir håndtert på en betryggende måte.

Det er svært viktig for at dette arbeidet kan skje på best mulig måte, og at vi samtidig ivaretar personvernet på en god måte.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.

Votering, se voteringskapittel