Stortinget - Møte onsdag den 16. desember 2020

Dato: 16.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Før Stortinget går til votering vil presidenten opplyse representantene om følgende:

Når en representant en sjelden gang varsler at vedkommende har stemt feil eller ble for sen til å trykke på voteringsknappen, blir dette noen ganger rettet i etterkant av møtet for å spare tid. Ved et slikt tilfelle i går under voteringen ville en slik oppretting snudd flertallet i voteringen. Presidenten vil derfor opplyse om at når slike feil meldes, vil det måtte rettes i møtet – enten ved at voteringen tas på nytt, eller ved at den enkeltes votering blir korrigert.

Presidenten vil derfor henstille representantene om å følge godt med under voteringen, og mobiltelefoner kan godt legges vekk den korte tiden voteringen varer.

Da går vi til votering over sakene på dagens kart.

Votering i sak nr. 1, debattert 16. desember 2020

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8) (Innst. 7 S (2020–2021), jf. Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021))

Debatt i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt fire forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Anniken Huitfeldt på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 2 og 3, fra Audun Lysbakken på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 4, fra Liv Signe Navarsete på vegne av Senterpartiet

Det voteres over forslagene nr. 2 og 3, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen påse at Norfund trekker sine investeringer ut av kommersielt drevne skolekjeder.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og lage en handlingsplan for hvordan Norge kan nå målet om å øke den årlige klimafinansieringen til 65 mrd. kroner.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 80 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.29.02)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 4, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringa evaluere den nye budsjettstrukturen for forsvarsbudsjettet for 2021 og legge evalueringa fram i revidert nasjonalbudsjett for 2022.»

Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 56 mot 31 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.29.22)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen reversere den foreslåtte omleggingen av kapittelstruktur for forsvarsbudsjettet.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.29.41)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
A.
Rammeområde 4
(Utenriks)
I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

2 452 408 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

38 616 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

25 522 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

1 156 000

71

Hjelp til norske borgere i utlandet

196 000

103

Regjeringens representasjon

1

Driftsutgifter

67 307 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter

10 331 000

115

Næringsfremme, kultur og informasjon

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 71

13 179 000

70

Kultur- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

28 752 000

71

Næringsfremme, kan overføres, kan nyttes under post 21

8 070 000

116

Internasjonale organisasjoner

70

Pliktige bidrag

1 418 050 000

117

EØS-finansieringsordningene

77

EØS-finansieringsordningen 2014 21, kan overføres

3 036 000 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014 21, kan overføres

2 678 000 000

118

Utenrikspolitiske satsinger

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73

94 960 000

70

Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet, kan overføres, kan nyttes under post 21

254 281 000

71

Globale sikkerhetsspørsmål, kan overføres, kan nyttes under post 21

11 889 000

72

Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

14 886 000

73

Klima, miljøtiltak og hav mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

22 392 000

74

Forskning, dialog og menneskerettigheter mv.

54 290 000

140

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

1 709 607 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

136 142 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

37 570 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

290 956 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 873 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

1

Driftsutgifter

54 767 000

70

Utvekslingsordninger, kan overføres

115 477 000

150

Humanitær bistand

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

4 778 354 000

71

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

800 000 000

72

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

680 000 000

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

70

Fred og forsoning, kan overføres

408 260 000

71

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres

270 060 000

72

Stabilisering av land i krise og konflikt, kan overføres

864 829 000

73

FN og globale utfordringer, kan overføres

218 138 000

74

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres

274 690 000

152

Menneskerettigheter

70

Menneskerettigheter, kan overføres

633 817 000

71

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), kan overføres

165 000 000

159

Regionbevilgninger

70

Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

589 011 000

71

Europa og Sentral-Asia, kan overføres

776 134 000

72

Afghanistan, kan overføres

475 241 000

75

Afrika, kan overføres

2 177 693 000

76

Asia, kan overføres

483 503 000

77

Latin-Amerika og Karibia, kan overføres

177 339 000

160

Helse

70

Helse, kan overføres

3 681 186 000

71

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres

235 500 000

72

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

45 000 000

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid

70

Utdanning, kan overføres

1 978 798 000

71

Forskning, kan overføres

76 298 000

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres

683 714 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70

Næringsutvikling og handel, kan overføres

452 736 000

71

Matsikkerhet, fisk og landbruk, kan overføres

815 966 000

72

Fornybar energi, kan overføres

399 000 000

73

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), kan overføres

124 000 000

75

Norfund – tapsavsetting

438 288 000

163

Klima, miljø og hav

70

Miljø og klima, kan overføres

1 128 218 000

71

Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, kan overføres

331 967 000

164

Likestilling

70

Likestilling, kan overføres

158 319 000

71

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

100 300 000

72

FNs befolkningsfond (UNFPA)

453 600 000

73

Sårbare grupper, kan overføres

522 000 000

170

Sivilt samfunn

70

Sivilt samfunn, kan overføres

2 028 471 000

171

FNs utviklingsarbeid

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

397 400 000

71

FNs barnefond (UNICEF)

426 600 000

72

FNs fellesfond for bærekraftig utvikling, kan overføres

70 000 000

73

Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak i FN, kan overføres

59 099 000

172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette

70

Verdensbanken, kan overføres

1 086 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

847 000 000

72

Strategisk samarbeid, kan overføres

90 000 000

73

Gjeldslette, kan overføres

355 700 000

179

Flyktningtiltak i Norge

21

Spesielle driftsutgifter

550 402 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

377 978 000

481

Samfunnet Jan Mayen

1

Driftsutgifter

56 052 000

Totale utgifter

44 340 338 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

36 629 000

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

131 201 000

5

Refusjon spesialutsendinger mv.

45 266 000

3481

Samfunnet Jan Mayen

1

Refusjoner og andre inntekter

6 502 000

Totale inntekter

219 598 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2021 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 100 post 1

kap. 3100 post 5

kap. 140 post 1

kap. 3140 post 5

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2021 kan overskride bevilgningene under kap. 117 EØS-finansieringsordningene, post 77 EØS-finansieringsordningen 2014–2021, og post 78 Den norske finansieringsordningen 2014–2021, med en samlet øvre ramme på 600 mill. kroner som følge av usikkerhet i fremdrift og valutakursjusteringer, dersom dette er nødvendig for å oppfylle norske forpliktelser gjennom avtale inngått med EU.

IV
Valutatap (disagio)/ Valutagevinst (agio)

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2021 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning valutatap (disagio)/valutagevinst (agio) som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Utenriksdepartementet, postene 89 Valutatap (disagio)/Valutagevinst (agio).

V
Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

VI
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2021 kan gi tilsagn om:

 • 1. støtte ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  117

  EØS-finansieringsordningene

  77

  EØS-finansieringsordningen 2014–2021

  2 803 mill. kroner

  78

  Den norske finansieringsordningen 2014–2021

  3 403 mill. kroner

  162

  Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

  70

  Næringsutvikling og handel

  100 mill. kroner

  72

  Fornybar energi

  100 mill. kroner

 • 2. tilskudd til en global finansieringsordning for kvinne- og barnehelse med inntil 5 400 mill. kroner samlet i perioden 2015–2023 under kap. 160 Helse, post 70 Helse.

 • 3. tilskudd til Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI) med inntil 1 600 mill. kroner under kap. 160 Helse, post 70 Helse, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån. Inntil 1 000 mill. kroner gis i direkte støtte til CEPI i årene 2017–2021, og inntil 600 mill. kroner i årene 2021–2025. Hele eller deler av disse midlene har fra 2019 kunnet gå via en finansieringsmekanisme forvaltet av Verdensbanken eller IFFIm.

 • 4. tilskudd til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkolose og malaria med inntil 2 020 mill. kroner samlet i perioden 2020–2022 under kap. 160, post 70 Helse.

 • 5. tilskudd til Det grønne klimafondet med inntil 2 800 mill. kroner i perioden 2020–2023 under kap. 163 Klima, miljø og hav, post 70 Miljø og klima.

 • 6. tilskudd til International Finance Facility for Immunisation (IFFIm) med inntil 2 000 mill. kroner i perioden 2021–2030 under kap. 160 Helse, post 70 Helse, og fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån. Tilsagnet skal finansiere epidemi- og pandemibekjempelse gjennom Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI).

 • 7. tilskudd til International Finance Facility for Immunisation (IFFIm) med inntil 4 000 mill. kroner i perioden 2021–2030 under kap. 160 Helse, post 70 Helse, og fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

 • 8. tilskudd til Vaksinealliansen Gavi med inntil 6 250 mill. kroner i perioden 2021–2025 under kap. 160 Helse, post 70 Helse.

VII
Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2021 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en total ramme for gamle og nye garantier på inntil 500 mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap og skade under transport, lagring og i visningsperioden.

VIII
Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen, Mekanismen for internasjonale straffedomstoler (MICT) og for regulært bidrag til FN.

IX
Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2021 kan ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling innenfor den resterende ramme på 834 mill. kroner under Garantiinstituttet for eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp på ettergivelsestidspunktet inklusive påløpte renter, belastes gjeldsplanens ramme og ettergis uten bevilgning over bistandsbudsjettet. Rammen belastes ikke ved en eventuell ettergivelse av statlige fordringer på Sudan som stammer fra den norske skipseksportkampanjen (1976–1980), jf. Prop. 110 S (2012–2013).

X
Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2021 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 • 1. Utbetalinger av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas en gang i året.

 • 2. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

 • 3. Eventuelle utbetalinger av regjeringens gave til TV-aksjoner kan i sin helhet utbetales som et engangsbeløp.

 • 4. Utbetalinger av tilskudd til Climate Investment Funds (CIF) kan foretas i samsvar med fondets prosedyrer for fondsoppbygging.

 • 5. Utbetalinger av tilskudd til fond forvaltet av Verdensbankgruppen, Afrikabanken, Asiabanken, Den interamerikanske utviklingsbanken, Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) og Det internasjonale fond for jordbruksutvikling (IFAD) kan foretas i henhold til regelverket til det enkelte fond.

 • 6. Utbetalinger av tilskudd til Ukraine Trust Fund for Military Career Transition forvaltet av NATO, kan foretas i henhold til fondets regelverk.

 • 7. Utbetalinger av tilskudd til akutt nødhjelpsarbeid kan i enkelte tilfeller foretas for opptil ett år frem i tid når dette er påkrevd for å sikre raske og nødvendige investeringer.

 • 8. Utbetalinger til Vaksinealliansen Gavi, Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI) og Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) kan foretas årlig i tråd med organisasjonens finanseringsstrategi og regelverk.

 • 9. Utbetalinger av tilskudd til Det grønne klimafondet (GCF) kan foretas i samsvar med fondets strategi og prosedyrer for fondsoppbygging.

 • 10. Utbetalinger under kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, post 72 Fornybar energi av samlet tilskudd på inntil 300 mill. kroner til garantiinstrumenter for fornybar energi i utviklingsland kan skje i samsvar med regelverket til den enkelte garantiinstitusjonen.

 • 11. Tilskudd under kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, post 70 Næringsutvikling og handel kan utbetales til avsetning for tap ved utlåns- eller garantiinstrumenter hos tilskuddsmottaker.

 • 12. Utbetalinger av tilskudd til fondsforvalter for fellesfond i FN kan skje i henhold til regelverket for det enkelte fond.

XI
Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2021 kan fravike Bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten.

XII
Deltakelse i kapitaløkninger og fondspåfyllinger i internasjonale banker og fond

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Norge deltar, i forbindelse med formalisering av Sør-Sudans medlemskap i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB), i en selektiv kapitaløkning i banken, med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen UA 0,57 mill. (UA tilsvarer IMFs spesielle trekkrettigheter SDR). Innbetalingen foretas i løpet av årene 2016–2023, og belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 71 Regionale banker og fond. Kapitaløkningen innebærer også en økning i den norske statsgarantien i AfDB med UA 8,93 mill.

 • 2. Norge deltar i kapitalpåfyllingen til Den interamerikanske utviklingsbankens (IDB) organisasjon for privat sektor, Inter-American Investment Corporation (IIC), med en andel på USD 10,1 mill. innbetalt i syv årlige avdrag for perioden 2016–2022. Innbetalingene belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 71 Regionale banker og fond.

 • 3. Norge deltar i den 5. kapitaløkningen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av inntil USD 47,6 mill. i perioden 2020–2023, som belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 70 Verdensbanken. Den norske statsgarantien i IBRD økes samtidig med inntil USD 354 mill. Økningen i statsgarantien vil skje i takt med de årlige kapitalinnskuddene.

 • 4. Norge deltar i kapitaløkningen i Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av inntil USD 38,1 mill. innbetalt over perioden 2020–2025 som belastes kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, post 73 Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC).

 • 5. Norge deltar i kapitalpåfyllingen i Den globale miljøfasiliteten (GEF) med en innbetalt andel på inntil 520 mill. kroner over perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2022. Innbetalingene belastes kap. 163 Klima, miljø og hav, post 70 Miljø og klima.

 • 6. Norge deltar i den 11. kapitalpåfylling i Det internasjonale fond for jordbruksutvikling (IFAD-11) med et bidrag på til sammen 360 mill. kroner for perioden 2019–2021, innbetalt i tre årlige bidrag på 120 mill. kroner per år i 2019–2021. Innbetalingene belastes kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, post 71 Matsikkerhet, fisk og landbruk.

 • 7. Norge deltar i den 7. generelle kapitaløkningen i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av 56 780 000 Units of Accounts, UA (UA tilsvarer IMFs spesielle trekkrettigheter SDR) i perioden 2020–2027. Innbetalingene foretas i åtte like årlige beløp og belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 71 Regionale banker og fond. Kapitaløkningen innebærer også en økning i den norske statsgarantien i AfDB med UA 889 520 000. Forpliktelser inngås i SDR, og kronebeløpet må valutajusteres i forbindelse med årlige utbetalinger.

 • 8. Norge deltar i den 15. påfyllingen av giverlandsbidrag til Den afrikanske utviklingsbankens fond for de fattigste landene, Afrikafondet (ADF-15), med et bidrag på til sammen 2 052 mill. kroner for perioden 2020–2022, innbetalt i tre like årlige beløp. Som følge av covid-19-pandemien, gis et tilleggsbidrag på til sammen 20 mill. kroner for perioden 2021–2022, innbetalt i to like årlige beløp. Innbetalingene belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 71 Regionale banker og fond.

 • 9. Norge deltar, i forbindelse med den 15. kapitalpåfyllingen av AfDF-15 for perioden 2020–2022, i det internasjonale gjeldsletteinitiativet for de fattigste landene, Heavily Indebted Poor Countries initiative (HIPC), med et bidrag på til sammen 55,4 mill. kroner til «Grant Compensation» (kompensasjon til Afrikafondet for at land med gjeldsproblemer i større eller mindre grad mottar gaver framfor lån på myke vilkår). Innbetalingene belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 73 Gjeldslette.

 • 10. Norge deltar i den 13. påfyllingen av Den asiatiske utviklingsbankens fond for de fattigste landene for fireårsperioden 2021–2024, med 201,1 mill. kroner. Innbetalingene belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 71 Regionale banker og fond.

 • 11. Norge deltar i den 19. påfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA-19) med et bidrag på til sammen 2 928 mill. kroner for perioden 2020–2022, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 70 Verdensbanken.

 • 12. Norge deltar, i forbindelse med den 19. kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA-19) for perioden 2020–2022, i det internasjonale gjeldsletteinitiativet for de fattigste landene, Heavily Indebted Poor Countries initiative (HIPC), med et bidrag på 161,7 mill. kroner innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 73 Gjeldslette.

XIII
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 481 post 1

kap. 3481 post 1

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

B.
Rammeområde 8
(Forsvar)
I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

7 600 000

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

879 899 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning

137 153 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

9 713 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

92 985 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

144 326 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

377 212 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres

4 851 619 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

3 130 666 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

244 189 000

1720

Forsvaret

1

Driftsutgifter

30 903 730 000

70

Tilskudd Afghan National Army (ANA) Trust Fund

60 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

23 208 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

2 372 653 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 819 537 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

93 029 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

18 345 238 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

350 000 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

109 095 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

821 971 000

Totale utgifter

64 773 823 000

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

42 412 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

4 430 548 000

47

Salg av eiendom

109 032 000

4720

Forsvaret

1

Driftsinntekter

754 951 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsinntekter

31 877 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter

120 000 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

350 036 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

726 271 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

Totale inntekter

6 565 627 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2021 kan benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

 • a. Inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

 • b. Inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kap. 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2021 kan:

 • 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1700

  Forsvarsdepartementet

  1

  Driftsutgifter

  34 mill. kroner

  1720

  Forsvaret

  1

  Driftsutgifter

  9 020 mill. kroner

  1760

  Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

  1

  Driftsutgifter

  1 100 mill. kroner

  44

  Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

  220 mill. kroner

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  104 155 mill. kroner

  48

  Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

  470 mill. kroner

  1791

  Redningshelikoptertjenesten

  1

  Driftsutgifter

  60 mill. kroner

 • 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2021 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

68 mill. kroner

V
Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2021 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 4760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, og kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI
Personell

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Forsvarsdepartementet i 2021 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2020–2021).

 • 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII
Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2021 kan:

 • 1. starte opp nye investeringsprosjekter som er presentert i Prop. 1 S (2020–2021), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 • 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2020–2021), herunder endrede kostnadsrammer.

 • 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringsprosjekter med en kostnadsramme under 500 mill. kroner.

 • 4. starte opp og gjennomføre eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter (inkludert tilhørende innredning) med en kostnadsramme under 200 mill. kroner.

 • 5. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2020–2021).

 • 6. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 • 7. igangsette planlegging og prosjektering av eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter (inkludert tilhørende innredning) innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 • 8. inkludere gjennomføringskostnader i eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter på post 47.

VIII
Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2021 kan:

 • 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål, kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene. Likeledes kan eiendommer som er nødvendige for å oppfylle samfunnets målsetting om å opprettholde en selvfinansiert sivil luftfart, selges direkte til Avinor AS. Dette gjelder følgende eiendomskategorier:

  • a. rullebaner, taksebaner med tilhørende sikkerhetsområder, flyoppstillingsplasser og andre arealer og infrastruktur for flyoperasjoner

  • b. terminal innrettet mot det service- og tjenestebehov som forbrukere og myndigheter har bruk for

  • c. områder for kollektiv og privat tilbringertjeneste

  • d. kontorer og lignende

  • e. eiendommer for fremtidig utbygging.

 • 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX
Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2021 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support and Procurement Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

X
Kjøp/innløsning av boliger med fellesgjeld

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet gjennom Forsvarsbygg i 2021 kan kjøpe/innløse boliger med fellesgjeld, slik at samlet gjeld knyttet til eierskap av slike boliger ikke overstiger 100 mill. kroner.

Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 45 mot 41 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 17.30.04)

Videre var innstilt:

C.
I

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at den fredede eiendommen Tollbugata 10, slik den i dag fremstår, gis som gave til Stiftelsen Den Gamle Krigsskole for en symbolsk sum. Vilkåret skal være at stiftelsen utvikler denne eiendommen, som er spesielt rik på historiske og kulturelle verdier, slik at den blir tilgjengelig for allmennheten og dermed kan formidle betydningen den har hatt for norsk samfunnsutvikling.

Presidenten: Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 72 mot 14 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 17.30.22)

Videre var innstilt:

II

Stortinget ber regjeringen, på egnet måte og så raskt som mulig, orientere Stortinget om til hvilke formål (anskaffelser) tilleggsbevilgning på 50 mill. kroner for å fremskynde planlagte kjøp av produkter og tjenester fra små og mellomstore teknologibedrifter, ble disponert, hvilke bedrifter som har blitt tildelt oppdrag og hvordan ordningen har bidratt til å sikre overlevelse for små og mellomstore teknologibedrifter som leverer egne produkter/tjenester direkte til forsvarssektoren.

Presidenten: Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 52 mot 35 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 17.30.44)

Votering i sak nr. 2, debattert 16. desember 2020

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2021 (Innst. 17 S (2020–2021), jf. Prop. 1 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Per post

Sum kap.

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

kr

kr

Utgifter:

1

Tilskot til Svalbard kyrkje

70

Tilskot til Svalbard kyrkje

5 600 000

5 600 000

3

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

50

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

156 110 000

156 110 000

4

Tilskot til Svalbard Museum

70

Tilskot til Svalbard Museum

13 700 000

13 700 000

5

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

01

Driftsutgifter

74 500 000

74 500 000

6

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

01

Driftsutgifter

228 557 320

228 557 320

7

Tilfeldige utgifter

30

Skred- og bustadtiltak, kan overførast

61 135 680

70

Diverse tilskot

1 100 000

62 235 680

9

Kulturminnetiltak (jf. kap. 3009)

1

Driftsutgifter

2 180 000

2 180 000

11

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

1 976 000

1 976 000

17

Norsk Polarinstitutt – refusjon

50

Refusjon

3 811 000

3 811 000

18

Navigasjonsinnretningar

1

Drift og vedlikehald

5 867 000

5 867 000

19

Meteorologisk institutt – husleige Bjørnøya og Hopen

1

Driftsutgifter

7 591 000

7 591 000

20

Statsbygg, Svalbard

1

Driftsutgifter

2 240 000

2 240 000

22

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 3022)

1

Driftsutgifter

5 790 000

5 790 000

Sum utgifter

570 158 000

570 158 000

Inntekter:

3005

Sysselmannen (jf. kap. 5)

1

Diverse inntekter

300 000

2

Refusjonar m.m.

3 000 000

3 300 000

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)

1

Leigeinntekter frå private

0

2

Refusjonar frå det offentlege

0

0

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 0009)

1

Diverse inntekter

0

0

3022

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 22)

1

Diverse inntekter

330 000

330 000

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

186 800 000

71

Utførselsavgift

750 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 000 000

188 550 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

50

Tilskot

377 978 000

377 978 000

Sum inntekter

570 158 000

570 158 000

II

§ 1 Bruksområde for vedtaket

Dette vedtaket gjeld utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2021 etter føresegnene i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. Vedtaket gjeld også som grunnlag for utskriving av forskot på skatt for inntektsåret 2021, jf. lov om skatt til Svalbard § 5-1.

§ 2 Skatt på formue

Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Personleg skattepliktig og dødsbu:

  Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten og kommunane (maksimumssats).

 • b) Selskap og samanslutningar som nemnde i skattelova § 2-36 andre ledd, og som ikkje er fritekne etter skattelova kapittel 2:

  Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten.

§ 3 Skatt på inntekt

Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Inntekt som blir skattlagd ved lønnstrekk etter svalbardskattelova § 3-1:

  Låg sats: 8 pst.

  Høg sats: 22 pst.

 • b) 22 pst. av den delen av selskapsoverskot som er høgare enn 15 mill. kroner, og som overstig summen av

  • – 10 gonger kostnadene til lønn som blir skattlagd ved lønnstrekk

  • – 0,20 gonger skattemessig verdi av anlegg, fast eigedom og annan realkapital som er på Svalbard ved utgangen av inntektsåret

 • c) Anna inntekt: 16 pst.

Personlege skattytarar skal ha eit frådrag i alminneleg inntekt som er omfatta av bokstav c, på 20 000 kroner.

§ 4 Avrundingsreglar

Ved utrekning av skatt skal formue og inntekt rundast nedover til næraste heile krone.

§ 5 Normalrentesatsen for rimeleg lån i arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nemnd i skattelova § 5-12 fjerde ledd, jf. svalbardskattelova §§ 3-1 og 3-2, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

§ 6 Aksjonær i utlandet

Skatt på utbytte m.m. etter skattelova § 10-13, jf. svalbardskattelova § 3-2, er fastsett til 20 pst.

§ 7 Inntekt etter svalbardskattelova § 6-3

For inntekt som blir skattlagd etter svalbardskattelova § 6-3, skal satsen vere 8 pst.

III
Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 kan overskride løyvinga på

 • 1. kap. 5, post 1, tilsvarande inntekter ut over vedteke budsjett på kap. 3005, post 2

 • 2. kap. 6, post 1, tilsvarande inntekter ut over vedteke budsjett på kap. 3006, post 2

 • 3. kap. 9, post 1, tilsvarande inntekter ut over vedteke budsjett på kap. 3009, post 1

IV
Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2021 kan overskride løyvinga på kap. 22, post 1, tilsvarande inntekter ut over vedteke budsjett på kap. 3022, post 1.

V

For budsjetterminen 2021 skal det svarast avgift til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard, etter følgjande satsar:

1,0 pst. av verdien for dei første 100 000 tonna

0,9 pst. av verdien for dei neste 200 000 tonna

0,8 pst. av verdien for dei neste 300 000 tonna

0,7 pst. av verdien for dei neste 400 000 tonna

0,6 pst. av verdien for dei neste 500 000 tonna

0,5 pst. av verdien for dei neste 600 000 tonna

0,4 pst. av verdien for dei neste 700 000 tonna

0,3 pst. av verdien for dei neste 800 000 tonna

0,2 pst. av verdien for dei neste 900 000 tonna

0,1 pst. av verdien for dei neste 1 000 000 tonna

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 3, debattert 16. desember 2020

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Arne Nævra og Petter Eide om rettferdig fordeling av vaksiner, legemidler og annen teknologi i kampen mot covid-19 (Innst. 158 S (2020–2021), jf. Dokument 8:69 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt to forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Emilie Enger Mehl på vegne av Senterpartiet

 • forslag nr. 2, fra Audun Lysbakken på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Det voteres over forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen støtte forslaget fra Sør-Afrika og India om midlertidige unntak fra patentbestemmelsene i TRIPS-avtalen for å bekjempe covid19 («Waiver from certain provisions of the TRIPS agreement for the prevention, containment and treatment of COVID-19»), og trappe opp det multilaterale arbeidet for å forhindre at patentrestriksjoner blir et hinder for en rask og kostnadseffektiv bekjempelse av den globale pandemien.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 80 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.31.28)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringa leggje fram ei sak for Stortinget som gir eit breiare og betre faktagrunnlag til å fatte ei informert avgjerd kring lemping på patentrettar i høve vaksinar og medisinsk utstyr for nedkjemping av covid-19, samt gjere greie for moglege initiativ som til dømes tvangslisensiering og korleis dette kan brukast som tiltak under ein global pandemi for å sikre verdas land rettferdig tilgang til vaksine og legemiddel.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Rødt har varslet subsidiær støtte.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 76 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.31.47)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:69 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Arne Nævra og Petter Eide om rettferdig fordeling av vaksiner, legemidler og annen teknologi i kampen mot covid-19 – vedtas ikke.

Presidenten: Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 80 mot 7 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 17.32.22)

Votering i sak nr. 4, debattert 16. desember 2020

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet (Innst. 161 S (2020–2021), jf. Prop. 38 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2020 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

Utgifter:

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

13 800 000

frå kr 913 719 000 til kr 899 919 000

71

Overføring til andre, kan overførast, blir redusert med

5 850 000

frå kr 91 176 000 til kr 85 326 000

73

Forsking og utvikling, kan overførast, blir auka med

300 000

frå kr 105 993 000 til kr 106 293 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

187 000 000

frå kr 4 356 063 000 til kr 4 543 063 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761 post 47, blir auka med

129 498 000

frå kr 2 655 219 000 til kr 2 784 717 000

1720

Felleskapasitetar i Forsvaret

1

Driftsutgifter, blir auka med

171 028 000

frå kr 9 419 879 000 til kr 9 590 907 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, blir redusert med

19 968 000

frå kr 6 104 668 000 til kr 6 084 700 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, blir auka med

64 757 000

frå kr 4 582 777 000 til kr 4 647 534 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, blir auka med

6 674 000

frå kr 6 342 808 000 til kr 6 349 482 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

64 202 000

frå kr 1 517 847 000 til kr 1 453 645 000

1735

Etterretningstenesta

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

2 939 000

frå kr 2 220 396 000 til kr 2 223 335 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffingar og vedlikehald

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760 post 45, blir redusert med

6 156 000

frå kr 1 761 302 000 til kr 1 755 146 000

44

Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del, kan overførast,blir redusert med

16 096 000

frå kr 90 850 000 til kr 74 754 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761 post 45,blir redusert med

56 565 000

frå kr 10 210 159 000 til kr 10 153 594 000

48

Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del, kan overførast, blir auka med

22 500 000

frå kr 102 300 000 til kr 124 800 000

75

Fellesfinansierte investeringar, Noregs tilskott til NATOs investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760 post 44, blir auka med

7 392 000

frå kr 98 154 000 til kr 105 546 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1761 post 45, blir redusert med

15 000 000

frå kr 173 831 000 til kr 158 831 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760 post 45, blir auka med

15 000 000

frå kr 5 908 471 000 til kr 5 923 471 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap. 1710 post 47, blir redusert med

189 673 000

frå kr 779 532 000 til kr 589 859 000

1790

Kystvakta

1

Driftsutgifter, blir redusert med

38 000 000

frå kr 1 224 753 000 til kr 1 186 753 000

1791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsutgifter, blir redusert med

85 793 000

frå kr 905 798 000 til kr 820 005 000

1792

Norske styrkar i utlandet

1

Driftsutgifter, blir auka med

5 096 000

frå kr 969 131 000 til kr 974 227 000

Inntekter:

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, blir auka med

140 200 000

frå kr 3 869 288 000 til kr 4 009 488 000

47

Sal av eigedom, blir redusert med

68 675 000

frå kr 222 653 000 til kr 153 978 000

4720

Felleskapasitetar i Forsvaret

1

Driftsinntekter, blir auka med

106 000 000

frå kr 405 725 000 til kr 511 725 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffingar og vedlikehald

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, inntekter, blir auka med

25 000 000

frå kr 41 000 000 til kr 66 000 000

48

Fellesfinansierte investeringar, inntekter, blir auka med

13 796 000

frå kr 102 336 000 til kr 116 132 000

4791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsinntekter, blir redusert med

102 240 000

frå kr 814 340 000 til kr 712 100 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter, blir redusert med

13 000 000

frå kr 37 200 000 til kr 24 200 000

Presidenten: Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 85 stemmer mot 1 stemme.

(Voteringsutskrift kl. 17.32.45)

Votering i sak nr. 5, debattert 16. desember 2020

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet (Innst. 159 S (2020–2021), jf. Prop. 43 S (2020–2021), kap. 480)

Debatt i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2020 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, nedsettes med

1 000 000

fra kr 426 178 000 til kr 425 178 000

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 6, debattert 16. desember 2020

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet (Innst. 160 S (2020–2021), jf. Prop. 46 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2020 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

100

Utanriksdepartementet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

22 950 000

frå kr 2 337 487 000 til kr 2 314 537 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

2 000 000

frå kr 10 140 000 til kr 8 140 000

116

Internasjonale organisasjonar

70

Pliktige bidrag, vert redusert med

73 500 000

frå kr 1 497 132 000 til kr 1 423 632 000

117

EØS-finansieringsordningane

77

EØS-finansieringsordninga 2014–2021, kan overførast, vert redusert med

30 000 000

frå kr 1 831 000 000 til kr 1 801 000 000

78

Den norske finansieringsordninga 2014–2021, kan overførast, vert redusert med

130 000 000

frå kr 1 526 000 000 til kr 1 396 000 000

118

Utanrikspolitiske satsingar

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70, 71, 72 og 73, vert auka med

10 150 000

frå kr 93 942 000 til kr 104 092 000

72

Nedrusting, ikkje-spreiing og kjernefysisk tryggleik m.m., kan overførast, kan nyttast under post 21, vert redusert med

2 200 000

frå kr 13 928 000 til kr 11 728 000

140

Utanriksdepartementet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

30 000 000

frå kr 1 639 123 000 til kr 1 609 123 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, vert redusert med

34 103 000

frå kr 156 020 000 til kr 121 917 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

70

Utvekslingsordningar, kan overførast, vert redusert med

25 000 000

frå kr 88 811 000 til kr 63 811 000

150

Humanitær bistand

70

Naudhjelp og humanitær bistand, kan overførast, vert auka med

3 294 000

frå kr 4 869 905 000 til kr 4 873 199 000

151

Fred, tryggleik og globalt samarbeid

74

Pliktige bidrag til FN-organisasjonar m.m., kan overførast, vert auka med

47 000 000

frå kr 304 690 000 til kr 351 690 000

159

Regionløyvingar

72

Afghanistan, kan overførast, vert redusert med

10 000 000

frå kr 550 000 000 til kr 540 000 000

75

Afrika, kan overførast, vert auka med

35 000 000

frå kr 1 120 584 000 til kr 1 155 584 000

160

Helse

70

Helse, kan overførast, vert auka med

1 141 788 000

frå kr 4 151 759 000 til kr 5 293 547 000

161

Utdanning, forsking og fagleg samarbeid

70

Utdanning, kan overførast,vert redusert med

100 000 000

frå kr 2 405 150 000 til kr 2 305 150 000

71

Forsking, kan overførast, vert redusert med

10 000 000

frå kr 181 846 000 til kr 171 846 000

72

Kunnskapsbanken og fagleg samarbeid, kan overførast¸ vert redusert med

112 390 000

frå kr 688 714 000 til kr 576 324 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70

Næringsutvikling og handel, kan overførast, vert redusert med

22 730 000

frå kr 416 200 000 til kr 393 470 000

72

Fornybar energi, kan overførast, vert redusert med

130 000 000

frå kr 702 000 000 til kr 572 000 000

73

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), kan overførast, vert auka med

31 000 000

frå kr 130 000 000 til kr 161 000 000

163

Klima, miljø og hav

70

Miljø og klima, kan overførast, vert redusert med

22 500 000

frå kr 1 392 542 000 til kr 1 370 042 000

71

Berekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, kan overførast, vert redusert med

36 747 000

frå kr 382 967 000 til kr 346 220 000

164

Likestilling

70

Likestilling, kan overførast, vert auka med

30 100 000

frå kr 324 019 000 til kr 354 119 000

73

Sårbare grupper, kan overførast, vert auka med

29 000 000

frå kr 466 000 000 til kr 495 000 000

171

FNs utviklingsarbeid

72

Andre tilskot (FN), kan overførast, vert redusert med

22 500 000

frå kr 167 700 000 til kr 145 200 000

172

Multilaterale finansinstitusjonar og gjeldslette

70

Verdsbanken, kan overførast, vert redusert med

4 297 000

frå kr 1 188 000 000 til kr 1 183 703 000

71

Regionale bankar og fond, kan overførast, vert redusert med

30 000 000

frå kr 869 000 000 til kr 839 000 000

72

Strategisk samarbeid, kan overførast, vert redusert med

31 000 000

frå kr 247 000 000 til kr 216 000 000

179

Flyktningtiltak i Noreg

21

Spesielle driftsutgifter, vert redusert med

95 915 000

frå kr 575 352 000 til kr 479 437 000

Inntekter:

3100

Utanriksdepartementet

1

Diverse gebyr ved utanriksstasjonane, vert redusert med

15 418 000

frå kr 27 368 000 til kr 11 950 000

3100

Utanriksdepartementet

2

Gebyr for utlendingssakar ved utanriksstasjonane, vert redusert med

105 000 000

frå kr 199 348 000 til kr 94 348 000

II
Tilsegnsfullmakt

Stortinget gjer samtykke om at Utanriksdepartementet kan gje tilsegn om tilskot til International Finance Facility for Immunisitation (IFFIm) med inntil 1 000 mill. kroner i perioden 2021–2030 under kap. 160 Helse, post 70 Helse, og fråvike Stortinget sitt vedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskot før det er behov for å dekke dei aktuelle utgiftene og bruke tilskot som sikkerheit for lån.

III
Fullmakt til postering mot mellomverande med statskassen

Stortinget samtykker i at Utanriksdepartementet i 2020 kan postere a konto innbetaling frå ESA av Noregs andel av ESAs bot til Telenor på om lag 99,5 mill. euro mot mellomverande med statskassen. Når endeleg oppgjer er avklart, blir mellomverande gjort opp og inntektsført på kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 7, debattert 16. desember 2020

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7) (Innst. 15 S (2020–2021), jf. Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021))

Debatt i sak nr. 7

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 43 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–21, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 22, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

 • forslagene nr. 23–27, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 28 og 32, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet

 • forslagene nr. 29–31 og 37 fra Solfrid Lerbrekk på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 33–36 og 38, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslagene nr. 39–42, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

 • forslag nr. 43, fra Elise Bjørnebekk-Waagen på vegne av Arbeiderpartiet

Det voteres over forslagene nr. 30 og 31, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen reversere kuttene i støtte til barnebriller.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at også studenter som mottar lån eller stipend fra Lånekassen og opplever inntektsbortfall som følge av covid-19-pandemien, kan motta dagpenger etter folketrygdloven § 4-6, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget så fort som mulig med et forslag til dette i 2021.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 80 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.34.22)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 29, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen forlenge maksimal periode for mottak av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker til 31. desember 2021.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 81 mot 6 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.34.38)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 28, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at ordningen med varig og midlertidig lønnstilskudd gis til 10 000 flere personer i 2021.»

Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 72 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.34.57)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 24 og 27, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at alle landets kommuner vedtar en heltidskultur, og opprette en statlig økonomisk tilskuddsordning for prosjekter for heltid og mot deltid.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Nasjonalforeningen for folkehelsen kan få tilskudd over statsbudsjettets kap. 352 post 70, på linje med andre bruker- og pårørendeorganisasjoner, for sitt interesse- og likemannsarbeid for demente.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 54 mot 33 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.35.18)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 25 og 26, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at enhver bedrift og deltaker i tiltaket varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO) får god oppfølging på nivå med oppfølgingen som prosjektet HELT MED har etablert, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte om hvordan dette skal gjennomføres.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et prøveprosjekt med rett til varig tilrettelagt arbeid for personer under 30 år, for eksempel i form av et prøveprosjekt i ett fylke, og der målet er 100 pst. jobbgaranti for utviklingshemmede etter endt skolegang.»

Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.35.38)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 23, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven ved å stille krav om at arbeidsgiver må sannsynliggjøre sitt behov for deltidsstilling.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 55 mot 32 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.35.57)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 22, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen forlenge maksimal periode for mottak av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker til 1. juli 2021.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Sosialistisk Venstreparti har varslet subsidiær støtte.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.36.19)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–21, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber Stortingets presidentskap snarest komme tilbake med vurderingen av forslaget om å opprette et Nav-ombud.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen satse vesentlig mer på flere tiltaksplasser øremerket arbeidsforberedende trening (AFT). Dette må klart fremgå av tildelingsbrevet til Arbeids- og velferdsdirektoratet, som også må trekke opp en arbeidsdeling mellom Navs egenregi og tiltaksarrangørene for AFT hva angår jobben med økt arbeidstilknytning for personer med nedsatt arbeidsevne.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til nødvendige tiltak for å sikre at tilskudd som går til arbeidsmarkedstiltak, benyttes til formålet.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Nav henter inn dokumentasjon fra tiltaksbedriftene som gir grunnlag for å etterprøve at tilskuddene til VTA og AFT går til formålet og at tiltaksforskriften etterleves.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at unge personer med funksjonsnedsettelser og unge blir prioritert i satsingen på nye tiltaksplasser.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en godkjenningsordning for bilvask gjennom å utvide eksisterende godkjenningsordning for renholdsvirksomheter. Arbeidstilsynet bør forvalte ordningen.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets tilsyn blir mer virkningsfulle ved at tilsynene øker bruken av overtredelsesgebyr.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre nødvendige endringer i forskrift om ledelse, organisering og medvirkning som sikrer at det stilles spesifikke krav til vurderinger og risikoreduserende tiltak for arbeidsskader når arbeidsgivere benytter innleide og utenlandske arbeidstakere, herunder krav til vurdering av språkkompetanse og språkopplæring.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre samtlige skadelidte som er og blir rammet av Alpha-konkursen, dekning etter yrkesskadeforsikringsloven, uavhengig av om forsikringen er tegnet direkte fra Danmark.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til endring i yrkesskadeforsikringsloven, slik at skadelidte sikres dekning ved konkurs i forsikringsselskap.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre at yrkesskadeforskriften 220 § 1, bokstav H, punkt 2 skal gjelde likt for alle yrkesgrupper som er definert som å inneha samfunnskritisk arbeid, og som jevnlig utsettes for smittefare på jobb.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at de organisasjonene som har vært unntatt fra å betale arbeidsgiverandel til Statens pensjonskasse, ikke får ytterligere opptrapping av pensjonspremien i 2021.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å fjerne den innførte karenstiden i AAP-ordningen samt sikre at personer som ikke er ferdig avklart fra Nav og/eller helsevesenet innen utgangen av perioden de kan motta arbeidsavklaringspenger, får rett til forlengelse.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen evaluere bilstønadsordningen for å avdekke om den i tilstrekkelig grad bidrar til at funksjonshemmede kan delta i arbeidslivet.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen evaluere om endringene i bilstønadsordningen, som medfører at det ikke lenger er mulig å få støtte til trygdebil gruppe 1 for å utføre dagliglivets funksjoner, bidrar til ytterligere isolasjon og ensomhet blant uføre.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen forlenge de midlertidige endringene i dagpengeregelverket, samt inntektssikringsordningene for lærlinger og selvstendig næringsdrivende som ble vedtatt i mars, til 1. juli 2021.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i nytt regelverk for kombinering av utdanning og dagpenger legge til rette for at dagpengemottakere over 25 år som ikke har fullført VGO eller grunnskole, skal kunne delta i utdanning uten å miste dagpengene.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen videreføre og beholde dagens permitteringsordning med en maksgrense på 52 uker i løpet av 18 måneder for å motta dagpenger i fiskeindustrien.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i ny handlingsplan for universell utforming, som er varslet i 2021, sette tidsfrist for at Norge skal være universelt utformet innen 2035.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Nav endrer praksis når det gjelder tilretteleggingsgaranti på arbeidsplassen for personer med nedsatt funksjonsevne, slik at skriftlig tilretteleggingsgaranti foreligger senest ved endt avklaring til arbeid.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med helsepass i form av en livslang attest til personer med livslang funksjonsnedsettelse.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.36.40)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 32, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig komme med egen sak til Stortinget hvor det gis en sammenstilling og drøfting av kryssende tiltak innenfor Nav og spesialisthelsetjenesten som praktiseres i dag for å redusere økningen i antallet unge uføre. Spesielt må den unike samhandlingsmodellen for unge i utenforskap (Saltdalsmodellen) gjennomgås. Denne modellen innebærer oppfølging 24/7 med samtidighet mellom arbeid og helse og fokus på ungdommenes mestring og muligheter.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Solfrid Lerbrekk (SV) (frå salen): President! SV har òg varsla støtte.

Rigmor Aasrud (A) (fra salen): Det skal Arbeiderpartiet stemme for også.

Presidenten: Ok! Da er det Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt som har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 46 mot 41 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.37.27)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 33–36, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreslå tiltak for foreldre til hjemmeboende funksjonshemmede over 18 år som av smittevernsmessige årsaker må være hjemme på dagtid under pandemien.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger frem til 1. juli 2021. Personer som har falt ut av ordningen som følge av regjeringens beslutning om å ikke utvide maksimal periode for mottak av dagpenger utover 1. november 2020 skal kunne gjenoppta mottak av dagpenger fra 1. januar 2021.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen redusere inntektskravet for rett til dagpenger til 0,75 G for nye tilfeller fra 1. januar til 1. juli 2021.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer i folketrygdloven som innebærer at ordningen med ferietillegg til de som mottar dagpenger gjeninnføres.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.37.50)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 37, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest få på plass en ny midlertidig ordning som sikrer permitterte faglærte fra tredjeland inntekt tilsvarende dagpenger.»

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Rigmor Aasrud (A) (fra salen): President! Det er feil. Arbeiderpartiet skal stemme imot dette forslaget.

Presidenten: Da er det Miljøpartiet De Grønne og Rødt som har varslet støtte til dette forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 80 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.38.48)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 38, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme tiltak for å sikre at smittevernsregler knyttet til arbeidsinnvandring etterleves.»

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 54 mot 33 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.39.08)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 39, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag for inntil videre å sikre at permitterte med redusert arbeidstid som periodevis får muligheten til å jobbe mer ikke mister retten til dagpenger.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 54 mot 33 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.39.41)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 40, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en tiltakspakke for inntektssikring, kompetanseutvikling og sysselsetting for de langtidsledige.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 45 stemmer mot forslaget og 41 stemmer for.

(Voteringsutskrift kl. 17.40.04)

Ingvild Kjerkol (A) (fra salen): President! Jeg skulle stemt for forslaget.

Presidenten: Vi tar voteringen om igjen.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.41.18)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 41, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverk og satser for sosialhjelp, livsopphold og andre behovsprøvde ytelser og komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett for 2021 med forslag som sikrer mottakerne en verdig levestandard og at utbetalte beløp øker.» Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 80 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.41.37)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 42, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer i folketrygdloven som innfører feriepenger til de som har vært arbeidsledige, inkludert de som har mottatt dagpenger i under 8 uker i 2020.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 81 mot 6 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.41.53)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 43, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå ordningen med brillestøtte til barn og komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med en ordning som skjermer familier med store brilleutgifter til barn.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 17.42.13)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
A.
Rammeområde 7
(Arbeid og sosial)
I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

352

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

21 939 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

239 350 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

30 560 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

24 895 000

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

222 885 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.

21

Spesielle driftsutgifter

76 115 000

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv., kan overføres

33 852 000

50

Norges forskningsråd

117 829 000

70

Tilskudd

52 510 000

71

Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen mv., kan overføres

72 240 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk

17 250 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

254 747 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

184 700 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

12 648 668 000

21

Spesielle driftsutgifter

35 096 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

60 151 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

315 215 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter

91 232 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

16 400 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

9 391 000 000

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning

-25 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

249 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

21 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

32 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

70 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

187 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

86 997 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

152 085 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

131 260 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

14 550 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

1

Driftsutgifter

309 450 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 956 475 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 710 180 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

72 550 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

76 265 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

4 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

731 522 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

16 600 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

301 327 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 980 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

156 133 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

72

Tilskudd, kan overføres

3 496 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren mv.

1

Driftsutgifter

20 941 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 129 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

2 064 000

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter – Treparts bransjeprogrammer

2 473 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

40 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

119 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

29 000 000

665

Pensjonstrygden for fiskere

70

Tilskudd

42 900 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

3 010 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

349 800 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-654 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

512 000 000

3 Avskrivninger

100 000 000

5 Til investeringsformål

60 000 000

6 Til reguleringsfond

-35 000 000

-17 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

163 640 000

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

100 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

19 087 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

1 170 000 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning

266 000 000

71

Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning

24 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

1 650 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

120 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

38 000 000

76

Bidragsforskott

705 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

40 565 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 575 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

1 445 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 730 000 000

76

Tilskudd til ekspertbistand og kompetansetiltak for sykmeldte, kan overføres

105 265 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

31 380 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

146 000 000

72

Legeerklæringer

400 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

103 950 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

70 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

38 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 576 300 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

1 652 400 000

72

Stønad til servicehund

5 480 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

117 500 000

74

Tilskudd til biler

759 600 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 728 300 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

318 700 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 765 600 000

78

Høreapparater

814 800 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

83 730 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

80 748 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

159 697 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning

6 561 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

6 246 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 080 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

785 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

83 000 000

74

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

1 000 000

75

Stønad til barnetilsyn til gjenlevende i arbeid, overslagsbevilgning

3 000 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning

235 000 000

Totale utgifter

511 787 126 000

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag

10 025 000

4

Tolketjenester

4 128 000

5

Oppdragsinntekter mv.

25 310 000

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

26 420 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

28 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter

79 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter

100 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

3 000 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

3 000 000

3640

Arbeidstilsynet

4

Kjemikaliekontroll, gebyrer

4 875 000

5

Tvangsmulkt

6 790 000

6

Refusjoner

3 405 000

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

22 420 000

8

Refusjon utgifter regionale verneombud

16 945 000

9

Overtredelsesgebyr

27 865 000

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

8 020 000

3

Gebyr tilsyn

77 800 000

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

60 000 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

378 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

879 750 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

205 000 000

80

Renter

1 000 000

86

Innkreving feilutbetalinger

1 327 000 000

87

Diverse inntekter

18 150 000

88

Hjelpemiddelsentraler mv.

82 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende

225 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

27 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

100 000

Totale inntekter

3 650 003 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2021 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 605 post 1

kap. 3605 postene 1, 4 og 5

kap. 640 post 1

kap. 3640 postene 6 og 7

kap. 640 post 21

kap. 3640 post 8

kap. 642 post 21

kap. 3642 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2021 kan:

 • 1. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 1 Driftsutgifter til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

 • 2. omdisponere inntil 11 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid i forbindelse med forsøket med VTA i kommunal regi.

 • 3. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

 • 4. omdisponere fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 78 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 post 78.

 • 5. omdisponere fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 79 Funksjonsassistanse i arbeidslivet inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 post 79.

 • 6. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

 • 7. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

IV
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2021 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 50 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

V
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2021 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

3 060,7 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

951,8 mill. kroner

VI
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for gjennomføring av forsøk med velferdsobligasjoner

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2021 kan gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser ut over budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en samlet ramme på inntil 10 mill. kroner inkludert tidligere tilsagn på kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering, post 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte.

VII
Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2021 kan gi Arbeids- og velferdsetaten fullmakt til å:

 • 1. postere utgifter som Arbeids- og velferdsetaten betaler på vegne av Statens pensjonskasse mot mellomværendet konto 715510 Statens pensjonskasse. Konto 715510 utlignes ved at Statens pensjonskasse resultatfører og rapporterer de utbetalte ytelsene i sitt regnskap.

2. postere utgifter som Arbeids- og velferdsetaten betaler på vegne av ikke-statlige aktører knyttet til AFP-ordningen og kommunal tilleggspensjon mot mellomværendet med statskassen.

VIII

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2021 skal følgende ytelser i folketrygden gis etter disse satsene1:

Kroner

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter grunnet varig sykdom, skade eller lyte etter lovens § 6-3 (laveste sats)

8 232

1b.

Ved ekstrautgifter ut over laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til

12 564

1c.

eller til

16 464

1d.

eller til

24 252

1e.

eller til

32 868

1f.

eller til

41 052

2a.

Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til de som må ha særskilt tilsyn og pleie grunnet varig sykdom, skade eller lyte

14 748

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til barn under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie

29 496

2c.

eller til

58 992

2d.

eller til

88 488

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

25 377

4.

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a)2

for første barn

50 340

for to barn

65 688

for tre og flere barn

74 436

1 Satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2 Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a) gjelder fra 1.1.2016 stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere og etterlatte som er i arbeid. Stønaden dekker 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.

Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 44 mot 43 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 17.42.36)

Votering i sak nr. 8, debattert 16. desember 2020

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet (Innst. 171 S (2020–2021), jf. Prop. 41 S (2020–2021) og Prop. 45 S (2020–2021) kap. 2540)

Debatt i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2020 blir det gjort følgjande endringar:

<

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

601

Utgreiingsverksemd, forsking mv.

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv., kan overførast, blir redusert med

24 300 000

frå kr 33 000 000 til kr 8 700 000

70

Tilskott, blir redusert med

9 000 000

frå kr 34 480 000 til kr 25 480 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltninga

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 45, blir auka med

42 690 000

frå kr 72 910 000 til kr 115 600 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 21, blir redusert med

136 910 000

frå kr 361 310 000 til kr 224 400 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

22

Forskings- og utgreiingsverksemd, blir redusert med

26 367 000

frå kr 58 635 000 til kr 32 268 000

611

Pensjonar frå statskassa

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med

600 000

frå kr 16 000 000 til kr 16 600 000

612

Tilskott til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

84 000 000

frå kr 5 361 000 000 til kr 5 277 000 000

22

Sluttoppgjer, overslagsløyving, blir auka med

3 000 000

frå kr -37 000 000 til kr -34 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir auka med

6 000 000

frå kr 179 000 000 til kr 185 000 000

614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, blir redusert med

1 000 000

frå kr 32 000 000 til kr 31 000 000

90

Utlån, overslagsløyving, blir redusert med

3 000 000 000

frå kr 10 300 000 000 til kr 7 300 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 200 000 000 til kr 190 000 000

634

Arbeidsmarknadstiltak

70

Midlertidig kompensasjonsordning for førehandsgodkjente tiltaksarrangørar, blir redusert med

80 000 000

frå kr 180 000 000 til kr 100 000 000

76

Tiltak for arbeidssøkjarar, kan overførast, blir redusert med

7 390 000

frå kr 7 002 465 000 til kr 6 995 075 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet, blir auka med

7 390 000

frå kr 73 900 000 til kr 81 290 000

635

Venteløn

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

1 000 000

frå kr 7 000 000 til kr 6 000 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttast under post 21, blir auka med

1 100 000

frå kr 296 377 000 til kr 297 477 000

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

4 600 000

frå kr 30 200 000 til kr 25 600 000

660

Krigspensjon

71

Tilskott, sivile, overslagsløyving, blir redusert med

7 000 000

frå kr 140 000 000 til kr 133 000 000

665

Pensjonstrygda for fiskarar

70

Tilskott, blir redusert med

1 100 000

frå kr 35 000 000 til kr 33 900 000

666

Avtalefesta pensjon (AFP)

70

Tilskott, overslagsløyving, blir redusert med

6 000 000

frå kr 2 756 000 000 til kr 2 750 000 000

667

Supplerande stønad til personer over 67 år

70

Tilskott, overslagsløyving, blir redusert med

1 000 000

frå kr 321 000 000 til kr 320 000 000

2540

Stønad under arbeidsløyse til fiskarar og fangstmenn

70

Tilskott, overslagsløyving, blir auka med

20 000 000

frå kr 80 000 000 til kr 100 000 000

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, blir redusert med

4 869 000 000

frå kr 46 149 000 000 til kr 41 280 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 1 090 000 000 til kr 1 070 000 000

2543

Midlertidige stønadsordningar for sjølvstendig næringsdrivande, frilansarar og lærlingar

70

Stønad til sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar, overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 1 560 000 000 til kr 1 540 000 000

71

Stønad til lærlingar, overslagsløyving, blir redusert med

53 000 000

frå kr 153 000 000 til kr 100 000 000

2620

Stønad til einslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

30 000 000

frå kr 1 680 000 000 til kr 1 650 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til einslig mor eller far i arbeid, overslagsløyving, blir redusert med

12 000 000

frå kr 123 000 000 til kr 111 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepengar, overslagsløyving, blir redusert med

8 000 000

frå kr 48 000 000 til kr 40 000 000

76

Bidragsforskott, blir redusert med

5 000 000

frå kr 700 000 000 til kr 695 000 000

2650

Sjukepengar

70

Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving, blir auka med

680 000 000

frå kr 42 400 000 000 til kr 43 080 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspengar mv., overslagsløyving, blir redusert med

340 000 000

frå kr 3 160 000 000 til kr 2 820 000 000

75

Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving, blir auka med

5 000 000

frå kr 2 190 000 000 til kr 2 195 000 000

76

Tilskott til ekspertbistand og kompetansetiltak for sjukmelde, kan overførast, blir redusert med

102 000 000

frå kr 102 000 000 til kr 0

2651

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir auka med

170 000 000

frå kr 30 030 000 000 til kr 30 200 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

3 000 000

frå kr 133 000 000 til kr 130 000 000

72

Legeerklæringar, blir auka med

15 000 000

frå kr 360 000 000 til kr 375 000 000

2655

Uføre

70

Uføretrygd, overslagsløyving, blir redusert med

340 000 000

frå kr 99 960 000 000 til kr 99 620 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving, blir redusert med

1 000 000

frå kr 69 000 000 til kr 68 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsløyving, blir redusert med

1 000 000

frå kr 40 000 000 til kr 39 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv.

70

Grunnstønad, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 1 610 000 000 til kr 1 600 000 000

73

Hjelpemiddel mv. under arbeid og utdanning, blir redusert med

7 000 000

frå kr 127 000 000 til kr 120 000 000

74

Tilskott til bilar, blir redusert med

25 000 000

frå kr 775 000 000 til kr 750 000 000

75

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, blir redusert med

50 000 000

frå kr 3 560 000 000 til kr 3 510 000 000

76

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, blir redusert med

35 000 000

frå kr 310 000 000 til kr 275 000 000

77

Ortopediske hjelpemiddel, blir redusert med

20 000 000

frå kr 1 680 000 000 til kr 1 660 000 000

78

Høyreapparater, blir redusert med

10 000 000

frå kr 775 000 000 til kr 765 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med