Stortinget - Møte onsdag den 16. desember 2020

Dato: 16.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 159 S (2020–2021), jf. Prop. 43 S (2020–2021), kap. 480)

Innhold

Sak nr. 5 [10:01:50]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet (Innst. 159 S (2020–2021), jf. Prop. 43 S (2020–2021), kap. 480)