Stortinget - Møte onsdag den 16. desember 2020

Dato: 16.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 161 S (2020–2021), jf. Prop. 38 S (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 4 [10:01:38]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet (Innst. 161 S (2020–2021), jf. Prop. 38 S (2020–2021))