Stortinget - Møte onsdag den 16. desember 2020

Dato: 16.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 17 S (2020–2021), jf. Prop. 1 S (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 2 [10:01:03]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2021 (Innst. 17 S (2020–2021), jf. Prop. 1 S (2020–2021))