Stortinget - Møte torsdag den 3. mars 2022 *

Dato: 03.03.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Referatsaker

Sak nr. 11 [14:17:42]

Referat

 • 1. (273) Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Frank Edvard Sve til første nestleder

  Samr.: Vert lagd ved protokollen.

 • 2. (274) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marius Arion Nilsen, Silje Hjemdal, Erlend Wiborg, Sylvi Listhaug og Terje Halleland om å sikre økt norsk gasseksport (Dokument 8:123 S (2021–2022))

  Samr.: Verdt sendt energi- og miljøkomiteen.

 • 3. (275) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Høgestøl, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Guri Melby om å styrke retten til selvbestemt abort (Dokument 8:119 S (2021–2022))

  Samr.: Vert sendt helse- og omsorgskomiteen.

 • 4. (276) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov (Dokument 8:122 S (2021–2022))

  Samr.: Vert sendt justiskomiteen, som legg sitt utkast til tilråding fram for utanriks- og forsvarskomiteen til utsegn før tilråding vert lagd fram.

 • 5. (277) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Seher Aydar og Bjørnar Moxnes om å hjelpe ukrainere på flukt fra krig ved å tilby kollektiv beskyttelse til ukrainske flyktninger (Dokument 8:121 S (2021–2022))

  Samr.: Vert sendt kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6. (278) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring (Dokument 3:6 (2021–2022))

  Samr.: Vert send kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 7. (279) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi, Bård Hoksrud, Erlend Wiborg og Morten Stordalen om å styrke matsikkerheten i Norge gjennom økt matkornproduksjon som følge av krigen i Ukraina (Dokument 8:132 S (2021–2022))

Presidenten: Presidenten føreslår at representantforslaget vert sendt næringskomiteen.

Hans Andreas Limi har bedt om ordet.

Hans Andreas Limi (FrP) []: Fremskrittspartiet vil foreslå at dette representantforslaget behandles etter § 39 c i forretningsordenen, da det haster å få det avklart fordi våronna er nært forestående.

Presidenten: Då går Stortinget til votering over behandlingsmåten.

Det vert votert alternativt mellom presidentens forslag om at representantforslaget skal verta sendt næringskomiteen, og Hans Andreas Limis forslag om behandling etter forretningsordenens § 39 andre ledd bokstav c.

Votering:

Ved alternativ votering mellom forslaget frå presidenten og forslaget frå Hans Andreas Limi vart forslaget frå presidenten vedteke med 79 mot 18 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.19.08)

Vidare vart referert:

 • 8. (280) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Silje Hjemdal, Helge André Njåstad, Carl I. Hagen og Tor-André Johnsen om å prioritere ny rv. 15 Strynefjellet no (Dokument 8:125 S (2021–2022))

  Samr.: Sendt transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 9. (281) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ola Elvestuen, Sofie Høgestøl og Alfred Jens Bjørlo om ekstraordinær støtte til Ukrainas frihetskamp (Dokument 8:120 S (2021–2022))

  Samr.: Sendt utanriks- og forsvarskomiteen.

Ein heldt fram med handsaminga av