Stortinget - Møte torsdag den 10. mars 2022

Dato: 10.03.2022
President: Masud Gharahkhani
Dokumenter: (Innst. 181 S (2021–2022), jf. Dokument 8:99 S (2021–2022))

Innhold

Sak nr. 7 [14:28:08]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Carl I. Hagen, Tor André Johnsen og Silje Hjemdal om utbetaling av vedtatt tilskudd til X Games Norway (Innst. 181 S (2021–2022), jf. Dokument 8:99 S (2021–2022))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten ordne debatten slik:

3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Turid Kristensen (H) [] (ordfører for saken): Jeg vil først få takke komiteen for at det var mulig å behandle denne saken så raskt som vi har gjort. En rask behandling var ønskelig fordi det er helt nødvendig for arrangørene av X Games med forutsigbarhet for arrangementet. En avklaring har man fått, men det er utrolig skuffende at den avklaringen gjør at X Games Norway nå ser seg nødt til å avvikle sin virksomhet i Norge – at det faktisk er slik at ikke bare regjeringen, men også regjeringspartiene her på Stortinget og SV allerede nå sørger for at X Games i Norge snart er historie.

I budsjettproposisjonen for 2022, som ble framlagt av Solberg-regjeringen, står det at bevilgningen til X Games i 2022 gir en forutsigbarhet til arrangøren som langsiktig fast mottaker på statsbudsjettet, og at dette er med på å sikre at arrangementet befester sin viktige rolle internasjonalt og nasjonalt. Dette ble videreført av Støre-regjeringen, og av regjeringspartiene og SV, som ikke foretok noen endringer i bevilgningen eller begrunnelsen for bevilgningen under behandlingen av statsbudsjettet her på Stortinget. De ga fortsatt sin støtte, slik de også har gjort i foregående år.

Det var derfor svært overraskende da statsråden i brev av 2. februar informerte arrangøren om at bevilgningen for 2022 ikke ville bli utbetalt, og enda verre at det måtte legges til grunn at regjeringen ikke ville prioritere tilskudd til X Games i sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

Jeg vet ikke hva som endret seg i tiden fra budsjettvedtaket i desember 2021 og fram til begynnelsen av februar 2022. Én ting er at pandemien medførte at det heller ikke i 2022 var mulig å gjennomføre alt som var planlagt, og ikke de største arrangementene – at det kunne være behov for å legge noen føringer på bruken av de bevilgede pengene til planlegging og forberedelser som er helt nødvendige, og at hele eller deler av beløpet i stedet kunne overføres til et arrangement som kunne gå av stabelen når pandemien tillot det, slik det ble gjort i fjor. Man valgte altså i stedet helt å se bort fra budsjettvedtaket og plutselig å trekke inn hele tilskuddet. Samtidig la man til rette for et kvalifiseringsrenn for neste års arrangement. Det kunne gå av stabelen som planlagt – kvalifisering til et renn som ikke vil finne sted. Forstå det den som kan.

Dette har rett og slett vært en merkelig prosess å være vitne til – at en statsråd så direkte overkjører et vedtak og en føring fra Stortinget. Dette er ikke en bevilgning en mindretallsregjering bare kan trekke inn. Det må et nytt vedtak til her på Stortinget. Selv om SV ikke vil forskuttere noe om framtidige budsjetter, kan ikke statsråden ta det for gitt at regjeringen vil få flertall for å fjerne X Games fra statsbudsjettet. Hvis man skulle ønske å videreføre X Games senere år, er det for sent. Håndteringen av denne saken fra statsrådens, regjeringens og også SVs side slår bena fullstendig vekk under X Games i Norge, og det er utrolig trist.

Jeg tar opp de forslagene vi er med på.

Kari Henriksen hadde her overtatt presidentplassen.

Presidenten: Representanten Turid Kristensen har tatt opp de forslagene hun refererte til.

Torstein Tvedt Solberg (A) []: Det var spesielt å høre på Høyres litt spesielle historiefortelling i denne saken, for flertallet på Stortinget – som i denne saken er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV – mener at saken har noen andre, men ganske enkle realiteter.

Stortinget har bevilget 15 mill. kr til X Games for å gjennomføre et arrangement i 2022. Pandemien og smittesituasjonen gjør at det i 2022 blir et nedskalert arrangement. Det er arrangørens egen beslutning å gjennomføre et nedskalert arrangement i 2022. Akkurat det samme skjedde i 2021. Man gjennomførte da et nedskalert arrangement. Det betyr at ca. 6,5 mill. kr av de utbetalte midlene til X Games står ubrukt. Behovet for midler til å gjennomføre det nedskalerte arrangementet i 2022 er nesten på prikken det samme – 6,5 mill. kr.

Den beskjeden Kulturdepartementet har gitt i klartekst, er at de ubenyttede midlene fra 2021 kan benyttes av arrangøren i 2022. Alternativet hadde altså vært å inndra de midlene som ikke ble brukt. Det er vanlig praksis.

Det betyr, som både regjeringa har understrekt, og som flertallet i Stortinget understreker, at det er tilstrekkelig finansiering for å gjennomføre arrangementet i 2022, slik Stortinget har forutsatt. Det er de enkle realitetene i denne saken, og jeg må si at jeg synes det er litt merkelig at høyresiden i denne saken, som vanligvis er veldig opptatt av offentlig pengebruk, vil utbetale 15 mill. kr i 2022 som ikke skal brukes i 2022. Det bryter også med all budsjettpraksis Stortinget har, at enkeltaktører skal få utbetalt midler de bare skal sette på sparekonto. De bevilgede midlene pleier Stortinget vanligvis kreve at arrangøren bruker i det aktuelle året, for det er 2022-budsjettet som er utgangspunktet her.

Statsbudsjettet for 2023 er ennå ikke lagt fram, ennå ikke laget. Stortinget vil tidsnok få tid til å kunne diskutere statsbudsjettet for neste år i høst, og jeg ser fram til høyresidens forslag da.

Olav Urbø (Sp) []: X Games er ein konkurranse som engasjerer ungdom – det er det ingen tvil om, og denne saka handlar ikkje om det. Det er positivt at ungdom er engasjert, anten det er den offentlege breiddeidretten eller meir kommersielle arrangement som X Games.

Det er eit utal av gode formål, arrangement og initiativ innanfor Kulturdepartementet sitt område. Det er difor både Kulturdepartementet, fylke og kommunar prøver å nå dei mange. I dei fleste tilfelle snakkar ein om små løyvingar til dei mange, men dei utgjer ein forskjell for dei det gjeld. Senterpartiet står fjellstøtt på denne politikken. For oss handlar det om dei små og mange som verkar i sitt lokalmiljø kvar dag innanfor kultur, idrett og frivilligheit. Det er dessverre slik at det er ikkje midlar til alt. Då er det dei universelle ordningane for dei mange som er viktigast.

Det føregår mange idrettsarrangement i Noreg, og det er ytst få som får tilskot frå staten. Som representanten Torstein Tvedt Solberg var inne på, inneheld denne saka ei rekkje formelle ting i høve til løyvingar relaterte til årlege budsjett og omgrepet fast post på budsjettet. Dette har statsråden òg svart på i sitt brev til komiteen. Mange arrangement får starthjelp over nokre år. Det har òg X Games fått. Det er ikkje det same som fast post. Det er òg slik at ingen kan gje bindande tilsegn for 2023-budsjettet.

Det er òg viktig å presisere at X Games er et kommersielt arrangement som er eigd av det kommersielle mediehuset ESPN. ESPN er verdsett til 50 billionar US-dollar, altså tilsvarande 500 mrd. kr.

15 mill. kr høyrest ikkje så mykje ut, og i høve til dei store departementa kan det vere korrekt, men med referanse til det eg alt har sagt om små løyvingar til dei mange, utgjer òg 15 mill. kr ein forskjell for ein god del lag og foreiningar. Det er òg det denne saka handlar om, prioritering mellom så mange gode formål.

Silje Hjemdal (FrP) []: Dette må være en av de merkeligste, småligste sakene jeg har vært borti i min tid som kulturpolitiker her på Stortinget, nettopp fordi det selvfølgelig, som representanten fra Senterpartiet sier, er mange som ønsker statlig støtte til arrangementer, kultur, idrett og så videre. Men her har faktisk Stortinget bestemt at man ønsket å støtte arrangementet.

Det ble framstilt av representanten som først tok ordet her, som at dette var noe X Games selv bare hadde tatt et valg om å flytte. Tonen har vært ganske annerledes i debatten, fra både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, når det har gjeldt alle andre flyttinger av kultur- og idrettsarrangementer under pandemien. Det synes jeg gjør dette ekstra spesielt.

Jeg synes også at det er veldig fortvilende at når man stiller et skriftlig spørsmål om saken, som vi gjorde i dette tilfellet, får man svar som ikke nødvendigvis helt harmonerer med det som blir fortalt i avisene, eller som aktøren direkte kan melde tilbake til oss. Det var bakgrunnen for at Fremskrittspartiet da også valgte nettopp å fremme et konkret forslag i denne saken. Dessverre er det i dag bare Venstre og Høyre som har valgt å støtte oss i dette. Jeg synes representanten og saksordføreren fra Høyre hadde et veldig godt innlegg om dette, men jeg vil også vise spesielt til merknadene som vi sammen har skrevet i saken.

Jeg tror dette bare er begynnelsen på en større debatt, for for meg handler dette også om hvilke signaler man sender – selvfølgelig – til barn og unge, men også om hvilke signaler man sender til den uorganiserte idretten. Det er ikke sånn at alle barn og unge liker å løpe etter en ball, eller at alt må være organisert under Norges idrettsforbund. Her har denne saken egentlig reist en rekke nye spørsmål som jeg kan garantere at Fremskrittspartiet kommer til å følge nøye opp.

Dette minner om en aktiv motarbeiding av et viktig og meget populært idrettsarrangement, og regjeringens framgangsmåte kan faktisk også medføre at kontroll- og konstitusjonskomiteen må se seg nødt til å åpne en sak.

Kathy Lie (SV) []: Dette er et representantforslag fra Fremskrittspartiet, som har plukket opp at kulturministeren trekker tilbake den vedtatte bevilgningen på 15 mill. kr på årets statsbudsjett. Kulturministeren har redegjort for at arrangøren både hadde penger igjen fra i fjor, og at de har nedskalert årets arrangement, slik at de ikke har behov for disse pengene i 2022. Det synes derfor fornuftig at vi ikke skal bruke skattebetalernes penger på et arrangement som ikke finner sted i år. Det tenker jeg at ingen vel kan være uenig i. Det springende punktet som har skapt stort engasjement, er derimot statsrådens signaler om at det ikke er sikkert X Games får penger over statsbudsjettet i 2023.

Jeg har forståelse for at et stort arrangement som dette krever planlegging i god tid, og at arrangøren har behov for forutsigbarhet med hensyn til neste års bevilgning. Derfor ser de på det som vanskelig å skulle vente til budsjettet for 2023 vedtas før de vet om de får penger på neste års budsjett og kan starte planlegging.

SV kan ikke forutsi hva regjeringen vil legge fram som forslag til budsjett, og vi kan heller ikke på nåværende tidspunkt si noe om hva SV vil prioritere. X Games er et stort arrangement som har både gode kommersielle sponsorer og stort ideelt engasjement. Det er spektakulær idrett som utfordrer og gleder mange unge verden over. Det engasjerer mange frivillige, og det skaper aktivitet i de områdene det arrangeres.

SV har ingen intensjon om å ta livet av X Games, men vi kan altså ikke love noe før neste års statsbudsjett er behandlet i Stortinget. Kulturministeren har varslet at hun vil komme tilbake med en orientering om denne budsjettendringen i forbindelse med revidert budsjett, og jeg håper hun da også vil redegjøre for hvilke tanker hun har om hva de 15 mill. kr skal brukes til, og hva hun tenker om framtidig støtte til X Games. Til slutt vil jeg også utfordre kulturministeren til å si noe om dette i salen her i dag.

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Det er altså slik at SAHR Production AS, som er de som arrangerer X Games i Norge på vegne av ESPN, får dekket utgiftene til det arrangementet de skal ha i 2022. I debatten hittil høres det ut som at vi i regjering plutselig har bestemt oss for å bryte et budsjettvedtak ved ikke å gjøre det mulig for X Games å avholde sitt arrangement i Norge i 2022. Det er ikke riktig. Men fordi X Games selv har valgt å nedskalere arrangementet sitt på grunn av koronaen, trengs det altså mindre penger enn det de fikk vedtatt i budsjettet for 2022. Det er SAHR som selv har formidlet til oss et totalt budsjettbehov på 6,5 mill. kr i 2022 for sitt arrangement. Det er altså 8,5 mill. kr lavere enn det som ble lagt til grunn da statsbudsjettet for 2022 ble lagt fram og behandlet av Stortinget.

I 2021 fikk SAHR utbetalt 13 mill. kr. 6,47 mill. kr av de pengene ble ikke brukt. I stedet for å kreve de pengene tilbake, har departementet – i tråd med Stortingets vedtak i forbindelse med RNB i fjor om at det skal ytes støtte til arrangementet i 2022 – gitt SAHR anledning til å bruke ubenyttede midler fra 2021 for å dekke utgiftene ved de planlagte arrangementene i 2022.

Det betyr at det totale finansieringsbehovet for gjennomføring av arrangementene i 2022 allerede er dekket. Det er med andre ord ikke noe grunnlag for å utbetale ytterligere midler til SAHRs arrangementer i 2022. De går av stabelen med restpengene fra 2021.

Det er X Games selv som har vært veldig tydelige på at de har ønsket en avklaring på om de får statsstøtte også i 2023. Det er veldig uvanlig å varsle hva som kommer i statsbudsjettforslaget i oktober, for det er regjeringen i ferd med å lage nå i disse dager, men jeg har vært tydelig fordi X Games selv har ønsket forutsigbarhet. Jeg har derfor også sagt at i budsjettforslaget for 2023 fra regjeringen, kommer vi ikke til å foreslå midler til X Games. Det er en ærlig sak.

Selvfølgelig kan ikke verken regjeringen eller jeg forskuttere hva Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2023 kommer til å bli, men jeg er i hvert fall ærlig og rakrygget på at det ikke er en av de prioriteringene Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer til å legge fram i statsbudsjettet når det kommer til denne salen.

Så vil jeg på helt vanlig måte når økonomiske forutsetninger endrer seg gjennom et år, komme tilbake og redegjøre for den økonomiske situasjonen knyttet til X Games i forbindelse med revidert statsbudsjett.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Turid Kristensen (H) []: Som jeg nevnte i et tidligere innlegg, står det i budsjettproposisjonen for 2022 at bevilgningene til X Games gir en forutsigbarhet til arrangøren som langsiktig, fast mottaker på statsbudsjettet, og at dette er med på å sikre arrangementet at de befester sin viktige rolle nasjonalt og internasjonalt. Dette ble altså videreført uten endringer, eller endringer i begrunnelsen, av statsrådens egen regjering for budsjettet for 2022.

Det er flere mottakere av statlige tilskudd under samme post som X Games. I samme setning om forutsigbarhet og viktige rolle nevnes Ekstremsportveko på Voss, og Bergen Triathlon, internasjonale sykkelmesterskap og andre er også med under denne posten. De har alle vært der i mange år, til dels med store beløp. Som flere av disse tar heller ikke X Games ut noe overskudd og fortjeneste og er ikke mer eller mindre kommersielle enn de andre. Hva er statsrådens planer for disse arrangementene? Jeg håper jo ikke det, men vil de også strykes fra statsbudsjettet? Og hvis ikke, hva skiller da disse arrangementene fra X Games?

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Det er ingenting som heter en fast post på statsbudsjettet for en tilskuddsmottaker på linje med X Games. Det at den forrige regjeringen valgte å gi X Games støtte over statsbudsjettet fra 2017 og fram til i dag, er en prioritering de gjorde, men det er ikke slik at den er gitt for all framtid. Det er politiske prioriteringer som gjøres. Vi fra Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen ønsker å støtte opp om den egenorganiserte idretten for barn og unge. At et stort kommersielt arrangement som X Games skal få 15 mill. kr fra statsbudsjettet, synes ikke vi er riktig prioritering.

Så er det flere liknende typer arrangementer som er delkommersielle, som får støtte over statsbudsjettet – det er helt riktig. Vi kommer tilbake til enkeltarrangementer i forbindelse med statsbudsjettet på egen måte. Det som er spesielt for X Games her i år, er at de selv har et lavere behov for midler enn det de skisserte, og de får de pengene de trenger for å gjennomføre arrangementet sitt for i år.

Turid Kristensen (H) []: Jeg synes statsråden hopper lett bukk over at man nå lar X Games arrangere et kvalifiseringsrenn – og det er bra nok – til et renn som hun allerede har sagt at man ikke skal videreføre. Det er behov for langsiktighet og for forberedelser, og det vil også påløpe kostnader i 2022 hvis man skulle arrangert i 2023. Og dette er til de andre partiene som ikke har bestemt seg: Man kan ikke komme i desember i 2022 og si at man allikevel skal støtte det, og overkjøre statsråden og regjeringen.

Men jeg fikk ikke svar på hva det er som skiller X Games fra de andre. Hvis statsråden vil gi god forutsigbarhet til disse arrangørene – som har vært langsiktige mottakere, og som trenger midler til planlegging og forberedelser, alle sammen, vil jeg tro, i 2022 – hva er beskjeden fra statsråden til disse arrangementene? Og hvis det ikke er noen forskjeller, hva er forskjellen mellom X Games og disse arrangementene?

Statsråd Anette Trettebergstuen []: X Games og alle de andre arrangementene som representanten nå ramset opp, er helt forskjellige arrangementer. De har det til felles at de har en kommersiell del i seg, men det er overhodet ikke slik at vi ønsker å behandle alle disse likt. Vi kommer tilbake til støtten til enkeltarrangementer på ordinær måte i hvert eneste budsjett. Vi vil være i dialog med de tilskuddsmottakerne kontinuerlig. Det er også derfor vi nå ikke utbetaler hele den potten som Stortinget har vedtatt at X Games skal ha, for det er ikke behov for det.

Jeg vil snu på det representanten sa: Ja, det ville vært sent å komme høsten 2022 og si til X Games at dere prioriteres ikke for 2023 av denne regjeringen. Derfor har jeg sagt det nå, fordi X Games ønsker den forutsigbarheten, og det er ikke slik at vi ønsker å prioritere 15 mill. kr til X Games de neste årene. Det har vært flott at man gjennom statsbudsjettet har hjulpet dem opp og stå i Norge gjennom disse årene, men som kommersiell aktør må man nå snart stå på egne ben, og vi ønsker å bruke pengene på egenorganisert idrett for barn og unge på andre måter.

Turid Kristensen (H) []: Jeg føler ikke at jeg får svar på spørsmålet mitt. Det er ikke så stor forskjell på disse arrangementene. Mange av dem er store. Mange av dem har fått penger over mange år. Ekstremsportveko håper jeg inderlig blir stående. Dette er også actionsport. 90 pst. av alle barn og unge som driver med actionsport i Norge, er innenfor uorganisert idrett. Jeg kan ikke forstå hvorfor statsråden allerede nå sier at hun vil kutte støtten til X Games, ta livet av X Games i Norge – for det er i realiteten det man gjør. Det gjør også de partiene som i dag ikke tar til motmæle. Det er en mindretallsregjering som gir de signalene om at de ikke vil prioritere det, og det er fair. Det er som statsråden sier en politisk prioritering, men det ødelegger fullstendig grunnlaget for en eventuell videreføring av arrangementet.

Så igjen: Hva er det som skiller X Games fra de andre arrangementene som er store, som er mer eller mindre akkurat like kommersielle, og som har internasjonale eiere? Hvorfor er det akkurat X Games som ikke skal prioriteres? Hvorfor er det de som skal ryke når Senterpartiet sier de vil prioritere mindre arrangementer?

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Det er et litt underlig spørsmål, for det finnes ekstremt mange eksempler på tilskuddsmottakere, enkeltprosjekter, arrangementer som får tilskudd over statsbudsjettet fra kulturbudsjettet, som har andre liknende arrangementer som ikke får det. Det er stor forskjell på Arctic Race og X Games. Det er to helt forskjellige arrangementer. Ja, det er riktig at de har en kommersialitet ved seg som gjør dem like, men det er også det.

Som sagt vil premisset for representantens spørsmål være at denne regjeringen ønsker all egenorganisert actionsport til livs. Det vil vi ikke. Vi sier bare at nå er det på tide å bruke de 15 mill. kr til X Games på noe annet. Det er heller ikke slik at vi skjærer alle disse arrangementene over én kam og sier at vi ikke ønsker dem. Vi behandler penger til enkeltarrangementer på ordinær måte – statsbudsjett for statsbudsjett. Men fordi at nettopp X Games har vært opptatt av forutsigbarhet, er jeg ærlig på det og sier allerede nå, våren 2022, i stedet for å komme til høsten, at vi ikke kommer til å prioritere det i statsbudsjettet vi legger fram.

Silje Hjemdal (FrP) []: Som innbygger i ekstremsportfylket og sterk tilhenger av Ekstremsportveko på Voss skjønner jeg godt at denne saken skaper bekymring der ute og for mange andre også. Konkret tilbake til denne: Representanten fra Høyre fikk ikke særlig tydelige svar, men jeg lurer rett og slett på om det kan være så konkret at kulturministeren har store problemer med denne saken nettopp fordi det er et privatdrevet arrangement, og fordi det er utenfor den organiserte idretten.

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Nei, overhodet ikke. Jeg har selv vært på X Games, jeg har sett på X Games, og jeg digger X Games. Det er et utrolig bra arrangement rundt en sport som jeg personlig, i mer eller mindre grad av vellykkethet, driver med selv. Det har overhodet ikke noe med vårt forhold til den egenorganiserte idretten å gjøre. Tvert imot ønsker denne regjeringen å styrke rammene for den egenorganiserte idretten, noe vi gjør gjennom baner og anlegg for egenorganisert idrett og ved å øke støtten til f.eks. Tverga, som jobber for dette, så det er et premiss jeg ikke vil gå med på.

Det er også slik at den forrige regjeringen, som Fremskrittspartiet satt i, fra år til år kom med statsbudsjett der noen plutselig mistet pengene eller det ble kuttet i pengene. Det er budsjettets gang. Det handler om politiske prioriteringer. Det er ikke slik at alle prosjekter får statlig støtte til evig tid. Nå sier vi at de 15 mill. kr ønsker vi å bruke på noe annet.

Det er også slik at ESPN, som er den store kommersielle aktøren som står bak X Games, har store økonomiske muskler. Andre steder i verden arrangeres X Games uten statlig støtte, og 15 mill. kr over kulturbudsjettet er mye penger.

Silje Hjemdal (FrP) []: Jeg er likevel bekymret for det signalet dette sender til X Games, men også til alle de unge menneskene der ute som er inspirert av dette arrangementet, som er en direkte grunn for rekruttering. Jeg synes også det er veldig rart at man stemte for denne bevilgningen i høst, at man som tidligere opposisjonspolitiker, som kulturministeren var da, var så tydelig under pandemien på at for kunstnere og andre deler av kulturen og idretten var det veldig viktig å gi forutsigbarhet og tiltakspakker og alt sånt, altså når det gjaldt andre. Hva er det som gjør at kulturministeren ikke har den samme sympatien for den situasjonen som X Games kom i under pandemien, og som gjør at arrangementet blir flyttet på, som hun har for alle andre?

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Det er X Games-arrangement i år, men de trenger mindre penger enn det de søkte om da statsbudsjettet ble vedtatt. Fra tidligere 15 mill. kr er behovet nå på litt over 6 mill. kr, og det får de. Når det gjelder dette med forutsigbarhet, er det nettopp det jeg ønsker å gi X Games. De har spurt, helt ærlig, om hva de kan vente seg for 2023, og jeg har sagt at det kommer ikke til å være Senterpartiets og Arbeiderpartiets politiske prioritering å fortsette å gi støtte til X Games i 2023.

Ola Elvestuen (V) []: Statsråden er sånn sett ærlig, for hun sier at forutsigbarheten er at X Games skal nedlegges. Det er ingen annen mulighet for å ha et så stort arrangement for egenorganisert idrett hvis man ikke har en offentlig støtte inn mot X Games og disse fremste arrangementene, som jo også drar i gang en stor del av den bredden vi trenger innenfor egenorganisert idrett.

Mitt spørsmål er da: Hva er det som gjør at statsråden mener – og det er ingen andre alternativer for å få til så store og brede arrangementer – at arrangementer som motiverer egenorganisert idrett, ikke er viktig i Norge lenger?

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Jeg sier ikke, og har aldri sagt, at arrangementer som motiverer egenorganisert idrett, ikke er viktige – tvert imot. Men det som ikke er riktig, er at ett enkeltarrangement skal være på statsbudsjettet så lenge at noen, til og med i denne sal, begynner å snakke om at det er en fast post på budsjettet. Jeg tenker at det er flere typer store enkeltarrangementer som sikkert kunne tenke seg å få statlig støtte over statsbudsjettet.

Så er det litt underlig at X Games ikke kan avholdes i Norge uten statlig støtte når det gjøres verden over ellers. Dette handler ikke om at vi ikke ønsker egenorganisert idrett, det handler om en politisk prioritering, og nå ønsker vi å bruke disse pengene på andre ting. Det er heller ikke slik at X Games er det eneste arnestedet for å rekruttere eller inspirere folk til snowboard og skisporten.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

De talere som heretter får ordet, har også en taletid på 3 minutter.

Lars Rem (FrP) []: Jeg vil gjerne begynne med å forsøke å si noen ord om hva X Games er. X Games er den eneste konkurransen på internasjonalt nivå i Norge for snowboardere, freestylekjørere, skateboardere og andre actionsportsutøvere.

X Games er den mest populære idrettsbegivenheten blant norsk ungdom. Det er dokumentert av Opinion. X Games er langt mer populært enn Eliteserien i fotball, Holmenkollen Skifestival, World Cup på Lillehammer og OBOS-ligaen. For all den unge fansen er det viktig at X Games får fortsette i Norge. Det er ingen andre events hvor de kan se eller møte heltene sine.

Fremskrittspartiet har i en årrekke støttet X Games. Vi har støttet dem fordi de treffer så mange. De treffer dem som ikke nødvendigvis er opptatt av tradisjonell idrett. Vi er som kjent ikke alle like – heldigvis. Kanskje er det derfor noen partier i denne salen ikke liker X Games. Kanskje er det fordi X Games har vokst fram selv. Kanskje er det fordi X Games har klart å vokse av seg selv uten å være styrt av politikere.

Gjennom de to siste årene har mange slitt, ikke bare alle som har sittet hjemme, men også alle de som samler folk. Kulturen, frivilligheten og idretten har ikke kunnet samle folk. X Games har også slitt på grunn av pandemien. Derfor har det også vist seg at ting må utsettes. Når ting utsettes, er det ikke slik at man legger alt på is. Når noe utsettes, må man også ha penger til planlegging, organisering og alt som skal til.

Fremskrittspartiet er stolte støttespillere av X Games, nettopp fordi X Games er det de er. Derfor mener vi at de lovede pengene må utbetales.

Himanshu Gulati (FrP) []: X Games er et internasjonalt arrangement i Norge, altså på verdensnivå, for snowboardere, frikjørere, skateboardere, Moto X-kjørere – noe vi burde være stolte av. Det engasjerer flere titusenvis av publikummere hvert år og eksponeres for millioner av mennesker verdenen over på tv og i sosiale medier.

Samtidig som vi har stjerner og forbilder som Marcus Kleveland, Terje Håkonsen og andre som inspirerer ungdom til å drive med den typen sport, er X Games en arena som gjør akkurat det samme. Det er et stort arrangement i lille Norge, som vi burde heie på og stimulere til å få flere arrangementer som, og ikke legge ned, som det i praksis nå gjøres.

Jeg vet veldig godt hva dette forslaget handler om, for jeg har skrevet det selv, men denne saken handler også om noe mer enn kun den utbetalingen i år. Denne saken handler også om de signalene kulturministeren skal ha ros for at hun er ærlig om akkurat nå, nemlig at denne regjeringen ikke vil prioritere videre støtte for X Games. Hva er konsekvensen av det? Jo, det har arrangørene bak X Games sagt veldig tydelig. Hvis dette forslaget blir nedstemt i Stortinget, som det ligger an til, avvikles organisasjonen bak X Games i Norge.

De som ikke stemmer for denne utbetalingen neste uke, når voteringen skjer, har også ansvar for at X Games, som har vært en historie vi burde være stolte av i Norge, ikke lenger blir en realitet, men blir nedlagt. Det er konsekvensen av ikke å betale ut disse pengene, for da har man ikke forutsigbarheten. Selv om det skjer et flott arrangement på Dombås nå til helgen, er det en kvalik til et arrangement som ikke skjer, for et arrangement som X Games trenger også forutsigbarhet når det gjelder offentlig støtte, både pengemessig, moralsk og annen støtte.

Det er trist at regjeringen sier de ikke vil utbetale disse pengene som er vedtatt for i år, og at de heller ikke vil prioritere X Games de kommende årene. Jeg håper man snur. Statsråd Trettebergstuen virker veldig klar i sin sak, men jeg håper Senterpartiet og SV ikke godtar prioriteringen om å være med på å legge ned X Games, for det er det man i praksis gjør med det vedtaket det ligger an til. Statsråden sier at hun ønsker å prioritere egenorganisert idrett. Samtidig er hun altså med på å avvikle det kanskje største arrangementet for egenorganisert idrett i Norge.

Det er veldig trist. Jeg merker jeg blir litt emosjonell nå, så det er mulig jeg repeterer meg, men mitt budskap er bare at jeg håper de partiene som har tenkt å stemme imot dette forslaget, tar en runde til og snur før det er for sent. Stemmer man imot dette forslaget, er man også ansvarlig for at X Games blir nedlagt, og at dette lille, gode eventyret vi har hatt, ikke lenger fortsetter.

Ola Elvestuen (V) []: Det er helt forunderlig å ha fulgt med på en statsråd med ansvar for idrett som ikkevil ha idrettsarrangementer i Norge. Det man nå gjør, er å legge ned det mest populære arrangementet for ungdom mellom 18 og 24 år, det som inspirerer bredden i egenorganisert idrett, hvor de har fått møte eliten i verden – og mange har også kommet fram gjennom X Games. Alle vet at skal man ha bredde, må man ha topp, og skal man ha topp, så har man bredde. Dette har vi utviklet i Norge.

Dette er ikke et spørsmål om prioritering, som statsråden sier. Å prioritere er å gjøre et vanskelig valg mellom ulike forslag som man ønsker. Dette er ikke det. Dette er en statsråd som aktivt ønsker å stoppe dette arrangementet, til tross for at det er bevilget over statsbudsjettet, og til tross for at regjeringen ikke gjorde noen endringer da de la fram sin tilleggsproposisjon. Det var ikke diskutert. Da dette ble diskutert og behandlet i Stortinget, både i finanskomiteen og i familie- og kulturkomiteen, ble det ikke nevnt, eller diskutert, eller lagt fram at man ønsker tilbake disse midlene. Det var ingenting man ble gjort oppmerksom på før Stortinget hadde vedtatt. Så får vi vite i begynnelsen av februar at nei, dette har man ikke tenkt å gjøre allikevel.

Dette er ikke en prioritering. Dette er en aktiv nedleggelse av det viktigste arrangementet for egenorganisert idrett i Norge, som har en internasjonal anseelse og en stor tilhørighet, i tillegg til den betydningen det har lokalt – enten det er i Oslo, som det har vært tidligere, i Lillehammer-regionen eller nå på Dombås. Det er til og med så spesielt at disse anleggene som vi kommer til å se til helgen på Dombås, kommer ikke til å være i Norge i årene framover, for det er ikke sånn at det står en annen aktør som vil kunne gjøre noe tilsvarende i årene framover. Dette er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og – forunderlig nok – SV: Hvis de holder fast ved at de ikke vil følge sitt eget budsjett og det vi vedtok i høst, hvis de holder fast ved å trekke dette tilbake også ved revidert, er det de som aktivt stopper det som er hovedmotivasjonen for veldig mange unge i Norge, og som gir resultater.

X Games var jo de idrettene som var utenfor OL. Det som har skjedd, er at mange av idrettsgrenene som ble tatt opp der – all ære til dem som sto bak det – har blitt en del av OL-satsingen etterpå. Forunderlig nok er de som driver X Games, aldri negative til den organiserte idretten (presidenten klubber), men den organiserte idretten vil alltid aktivt stoppe det som ... (presidenten avbryter.)

Presidenten: Da er taletida ute.

Turid Kristensen (H) []: Jeg var først oppgitt fordi jeg i mitt forrige innlegg ikke fikk tid til å si noe om hvorfor det er så utrolig trist at regjeringen nå prioriterer som den gjør, men nå har både representantene Ola Elvestuen, Silje Hjemdal og Himanshu Gulati fortalt hva dette betyr for barn og unge og for vår internasjonale anseelse innenfor actionsport og det som X Games driver med, og hvor populært dette er.

Noe de ikke har snakket om, og som jeg også synes er viktig å ta med, er hvor viktig dette er for lokalt næringsliv, og de ringvirkningene de får. Neste år skulle dette arrangeres på Lillehammer, i statsrådens egen hjemregion. Her er det mange lokale aktører som går glipp av store inntekter, i måneder hvor de ellers ikke har så store inntekter. Det er små hoteller. Det er ca. 200 leverandører, som i stor grad er lokale, som nå går glipp av inntekter. Mye av dette er også næringer som har vært utrolig hardt rammet av koronapandemien, f.eks. reiselivsnæringen vår, som trenger all den drahjelpen de kan få i årene framover. Dette går ut over 250 medarbeidere i SAHR Production, og det går ut over mer enn 150–200 frivillige.

Hvorfor gjør man dette? Jeg har ikke klart å få tak i det, bortsett fra at statsråden er helt krystallklar på at hun og regjeringen rett og slett ikke vil prioritere dette. Fra dem som sitter i salen her i dag, har jeg fått mye mer tvetydige tilbakemeldinger. Ok, Senterpartiet vil prioritere mindre arrangementer. Det er fint, det, men dette er faktisk et flaggskip for oss i Norge.

Til dem av Arbeiderpartiet og SVs representanter som sitter her og sier at løpet ikke er kjørt, de skal se om de skal få det inn på budsjettet for 2023: Det er ikke sant. Løpet er kjørt. Spikeren i kista slås inn her i dag, og jeg synes det er utrolig trist. Andre kulturarrangører har i løpet av pandemien fått vite at hvis man må avlyse, rent generelt, skal man ikke trekke tilbake de bevilgningene de har fått. Ok, de må avlyse nå, men da kan de få videreført sin virksomhet når pandemien tillater det. Det lar man ikke X Games gjøre.

Jeg synes det er usigelig trist og helt uforståelig, men det ser ikke ut til at man vil snu. Det har vært nevnt at man kanskje kan ta dette inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Jeg vet ikke, vi skal se på det. Jeg vil bare få gi en stor takk til alle de som står bak: SAHR Production, Terje Håkonsen og alle de frivillige som har stått på for å ha dette flotte arrangementet.

Hvis man vil redde det, på en eller annen måte, på et senere tidspunkt, med andre arrangører, kan man vurdere å gi anlegg, slik man gjør til den organiserte idretten. Man har ikke noe Holmenkollen-anlegg. Dette må bygges opp hvert eneste år. Det er derfor man trenger statlig støtte, og det er også derfor man trenger forutsigbarhet. Det vil ikke statsråden gi, og det er trist.

Statsråd Anette Trettebergstuen []: Det pågår egentlig to debatter her i dag, som vi er nødt til å skille litt. Det ene er hva som er forutsetningene for og gjennomføringen av Stortingets budsjettvedtak for 2022. Poenget er som følger: Det er ingenting å gå til kontrollkomiteen med. X Games fikk i statsbudsjettvedtak 15 mill. kr, men kommer så til regjeringen og sier at behovet er betydelig mindre. Da sier vi at siden pengene fra 2021 er overført til 2022 og dekker 2022-behovet, er det ikke noe grunnlag for å utbetale pengene som Stortinget vedtok at de skulle ha.

Det er helt ordinær økonomihåndtering og praksis. Det er ikke slik at man kan søke om støtte til arrangement for et år og så ta med seg pengene videre og bruke dem til noe annet et annet år. Det er helt ordinære, vanlige prosesser. Vi bryter ikke noe stortingsvedtak, for X Games får arrangert det arrangementet de har valgt å gjennomføre i år. Hadde de snudd seg rundt og valgt å oppskalere arrangementet, hadde de fått mer penger, men vi kan altså ikke utbetale penger som ikke skal brukes.

Så er det 2023 og veien framover. Jeg synes det er litt underlig av Venstre, Høyre og særlig Fremskrittspartiet, som hvert eneste år når budsjettet legges fram, gir hundrevis av tilskuddsmottakere – kulturarrangører, idrettsarrangører, små og store – sjokk når de med et pennestrøk strykes i deres kuttbudsjetter. Det er jo en ærlig sak, og slik er den politiske virkeligheten når vi lager budsjetter. Man kan ikke prioritere alt, man må velge noe.

Når X Games spør meg om hva vi tenker om veien videre, er jeg helt ærlig på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke kommer til å prioritere 15 mill. kr til X Games i årene framover, fordi det er relativt mye penger på et relativt lite kulturbudsjett, og vi ønsker nå å bruke de pengene på bredde og egenorganisert idrett over hele landet. Det er en prioritering.

Jeg håper at X Games, med den store kommersielle aktøren de har i ryggen, kan fortsette å holde X Games i Norge, slik de gjør de fleste andre steder i verden hvor X Games holdes, der de klarer seg fint uten offentlig støtte.

Ola Elvestuen (V) []: For det første håper jeg statsråden har noe å referere til når hun ganske lettvint sier at Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet kutter i kulturtilbud med et pennestrøk. Når har vi gjort det, og hva er det man har gjort det på? Tvert imot: Er det noe man har forutsigbarhet på, er det nettopp kulturaktiviteten – kulturaktivitet som også er knyttet til X Games. Dette handler ikke bare om idrettsarrangementet: Man har konserter som gjennomføres, det er kunstutstillinger som gjennomføres, og det er norske aktører som også har vært med der hvert eneste år.

Det er formålet med stortingsvedtaket som er brutt. Jeg sitter ikke i noen kontrollkomité, og jeg vet ikke hva som er formelt der, men det er ingen tvil om at formålet med bevilgningen – som er å gi en forutsigbarhet for X Games – er brutt med det statsråden har gjort. Ja, man kan si at man har midlene til å gjennomføre den kvalifiseringen som er nå, men det er slett ikke sånn at man kan komme med en ny bevilgning i desember, og så skal man forvente at man kan ha et fullt arrangement i februar. Det lar seg ikke gjøre. Derfor trenger man å ha den gjennomgående forutsigbarheten, at man tenker gjennom flere år, for å kunne ha disse større internasjonale arrangementene med den bredden og kvaliteten som X Games har. Den delen er ikke fulgt opp av statsråden – hele formålet med stortingsvedtaket. Det som også er provoserende for Stortinget, uansett hva man mener er den formelle delen, er at dette ikke har vært nevnt gjennom hele behandlingen av budsjettet gjennom høsten. Det kommer helt overraskende.

De av oss som kjenner historien, både historien om X Games og om det Arbeiderpartiet har stått bak – enten det har handlet om Oslo eller om den forbindelsen man har til den organiserte idretten i Idrettsforbundet – har så klart fulgt med på dette. Vi har fulgt med og sett at det var ingen signaler om noen endring av dette da tilleggsproposisjonen ble lagt fram. Det var ikke noen signaler om noen endring før Stortinget gjorde sitt vedtak. Så får både vi som stortingsrepresentanter og de som skal være arrangører – som har forholdt seg til de vedtakene vi har gjort, og som nå gjennomfører en kvalifisering for at de skal ha et større arrangement til neste år, og som har fulgt reglene og vært moderate i pandemien, nettopp for å klare dette – bare høre at nei, dette var ikke noe man ønsket å gjennomføre likevel, dette stopper vi, dette er noe som har vært, og nå er det slutt på dette.

Når man sier at man ønsker andre prioriteringer, har jeg ikke (presidenten klubber) hørt noe forslag om hva det skal være.

Presidenten: Da er taletida ute.

Himanshu Gulati (FrP) []: Det meste er sagt, så jeg skal være kort. Statsråden er ærlig på at hun ikke vil prioritere X Games i neste budsjett og i årene som kommer. Resultatet av det er at X Games blir avviklet. Dette er «game over» for X Games. Hvis hun mener det, må hun gjerne gjennomføre den politikken hun sier hun vil gjennomføre. Jeg kommer med en innstendig oppfordring til SV og Senterpartiet. Jeg håper at dere ikke vil være med på å legge ned X Games, noe som vil være konsekvensen av å fatte dette vedtaket. Man kommer ikke unna det. Lar man være å prioritere X Games i budsjettene framover, er X Games ferdig. Det har de varslet at de vil sende brev om med en gang et slikt vedtak eventuelt er fattet i Stortinget.

Turid Kristensen (H) []: Vi får nok ikke statsråden til å endre oppfatning om hva hun ønsker å prioritere ved at vi gjentar det her i denne salen, men det er noen grunnleggende misforståelser og også en litt underlig kommunikasjon. Hvis X Games hadde snudd seg rundt og skalert opp, på tross av pandemien, hadde de fått pengene. Hvordan kan statsråden tro at det er mulig for et så stort arrangement, som involverer så mange, og som krever så mye forberedelser, å snu seg rundt, oppskalere og arrangere på et par måneder? Det lar seg ikke gjøre.

På samme måte, til dem som sitter i salen her i dag og tror at de ikke nå er med på å legge ned X Games: Det er de. Det kommer ikke til å la seg gjøre å komme med en bevilgning i desember og tro at X Games og menneskene bak kan snu seg rundt og arrangere dette på noen få måneder i 2023.

Andre kulturarrangører har også statsråden vært veldig tydelig overfor: Man skal ikke miste inntekter, og man skal ikke miste bevilgninger når man er nødt til å tilpasse seg pandemien. Den omsorgen gir ikke statsråden X Games. Jeg synes dette er vanvittig trist.

Jeg respekterer at det er en politisk prioritering. Jeg respekterer at statsråden og regjeringen prioriterer dette. Men statsråden sitter i en mindretallsregjering, så det som er galt med håndteringen av denne saken, som flere av oss her i dag har vært inne på, er at statsråden bare sier at hun skal komme tilbake med en redegjørelse til Stortinget. En mindretallsregjering kan ikke bare kutte ut en post på statsbudsjettet som er godt begrunnet. Jeg har gått mange runder med våre finansrådgivere og lest veiledningen for behandlingen av statsbudsjett – det må et nytt vedtak til.

De signalene statsråden sender, er nok til å sette spikeren i kista for X Games, for man kan ikke lenger stole på at det kommer noe. Kanskje vil andre partier forsøke å få det inn igjen, men det er for sent. Det er veldig trist. Jeg synes det er helt feil prioritering, men det er en prioritering statsråden gjerne må ta. Jeg skulle ønske at man støttet denne delen av uorganisert idrett mer, og på lik linje med den organiserte idretten.

Torstein Tvedt Solberg (A) []: Jeg tar ordet, for jeg mener det er viktig å være ryddig om det som er det faktiske regelverket og det riktige konstitusjonelt også i denne saken.

Jeg synes egentlig det er litt spesielt å måtte gå opp på talerstolen her og forklare konseptet revidert nasjonalbudsjett for representanten Elvestuen, som er tidligere statsråd. Det er helt feil, det som blir påstått. Det har blitt endringer i denne saken etter at Stortinget vedtok sitt budsjett. De endringene som er framkommet, kommer regjeringa til å redegjøre for i revidert nasjonalbudsjett. Der blir også vedtaket om dette gjort. Det er de enkle realitetene i saken, som handler om bevilgningen for 2022. Det vil bli, som er riktig, redegjort for i revidert nasjonalbudsjett.

I diskusjonen om bevilgningen for 2023 trengs det tydeligvis også litt konstitusjonell opplæring, spesielt for representantene fra Høyre, for det er regjeringa som legger fram statsbudsjettet for Stortinget. At statsråden er tydelig på hva hun og regjeringa har lyst til å legge fram i statsbudsjettet, er det riktige og ryddige. Jeg kan understreke overfor representantene fra opposisjonspartiene at også representantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i Stortinget vet hva vi gjør i denne saken, men det er ryddig og riktig at det er statsråden som er tydelig på dette, for det er hun og regjeringa som skal legge fram statsbudsjettet sitt for 2023 for Stortinget.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Votering, se torsdag 17. mars