Stortinget - Møte lørdag den 9. oktober 2021 *

Dato: 09.10.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 1 [13:00:13]

Valg av presidenter og sekretærer

Talere

Presidenten: Den vanlige fremgangsmåten ved Stortingets konstituering er at det etter at fullmaktene er godkjent, foretas valg av presidenter og sekretærer. Fungerende president refererer forretningsordenens § 6 andre og tredje ledd, som lyder:

«Ved det første valget av Stortingets president og visepresidenter i valgperioden foregår avstemningene ved sedler uten underskrift. Ved senere valg i samme valgperiode foregår avstemningene etter § 60 første ledd bokstav a, med mindre vilkårene for avstemning ved sedler uten underskrift i § 60 første ledd bokstav d er oppfylt.

Ved valg av presidenter og sekretærer kreves vanlig flertall, dvs. over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnår ingen av kandidatene slikt flertall ved første valg eller ved fritt omvalg, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har fått størst stemmetall, jf. § 61 annet ledd.»

Det skal først velges president i Stortinget. Valget foregår altså ved skriftlig votering. Det foregår ved at representantene skriver ett navn på de utlagte stemmesedlene og går frem og legger disse i en av de to stemmeurnene som er plassert foran presidentens bord.

Fungerende president ber om forslag på Stortingets president.

Jonas Gahr Støre (A) []: Jeg har æren av å foreslå Eva Kristin Hansen.

Presidenten: Eva Kristin Hansen er foreslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke.

Det vil da bli foretatt skriftlig avstemning.

Valget hadde dette resultat:

Det ble avgitt totalt 168 stemmer.

Til Stortingets president ble valgt Eva Kristin Hansen med 160 stemmer. 8 stemmesedler var blanke.

Presidenten: Fungerende president ber så om forslag på Stortingets første visepresident.

Trond Helleland (H) []: Jeg har gleden av å foreslå Svein Harberg.

Presidenten: Svein Harberg er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Det foretas skriftlig avstemning.

Valget hadde dette resultat:

Det ble avgitt totalt 168 stemmer.

Til Stortingets første visepresident ble valgt Svein Harberg med 165 stemmer. 3 stemmesedler var blanke.

Presidenten: Fungerende president ber så om forslag på Stortingets andre visepresident.

Marit Arnstad (Sp) []: Jeg har den glede å foreslå Nils T. Bjørke.

Presidenten: Nils T. Bjørke er foreslått valgt til Stortingets andre visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Det foretas skriftlig avstemning.

Valget hadde dette resultat:

Det ble avgitt totalt 167 stemmer.

Til Stortingets andre visepresident ble valgt Nils T. Bjørke med 165 stemmer. 2 stemmesedler var blanke.

Presidenten: Fungerende president ber så om forslag på Stortingets tredje visepresident.

Sylvi Listhaug (FrP) []: Jeg har den ære å foreslå Morten Wold.

Presidenten: Morten Wold er foreslått valgt til Stortingets tredje visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Det foretas skriftlig avstemning.

Valget hadde dette resultat:

Det ble avgitt totalt 168 stemmer.

Til Stortingets tredje visepresident ble valgt Morten Wold med 165 stemmer. 3 stemmesedler var blanke.

Presidenten: Fungerende president ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident.

Jonas Gahr Støre (A) []: Jeg har æren av å foreslå Sverre Myrli.

Presidenten: Sverre Myrli er foreslått valgt til Stortingets fjerde visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Det foretas skriftlig avstemning.

Valget hadde dette resultat:

Det ble avgitt totalt 166 stemmer.

Til Stortingets fjerde visepresident ble valgt Sverre Myrli med 162 stemmer. 4 stemmesedler var blanke.

Presidenten: Fungerende president ber så om forslag på Stortingets femte visepresident.

Audun Lysbakken (SV) []: Jeg har gleden av å foreslå Ingrid Fiskaa.

Presidenten: Ingrid Fiskaa er foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Det foretas skriftlig avstemning.

Valget hadde dette resultat:

Det ble avgitt totalt 167 stemmer.

Til Stortingets femte visepresident ble valgt Ingrid Fiskaa med 162 stemmer. 5 stemmesedler var blanke.

Presidenten: Det skal så velges sekretær og visesekretær i Stortinget.

Dersom det fremsettes bare ett forslag ved hvert av disse valgene, vil fungerende president foreslå at avstemningen foregår på vanlig måte. Fremsettes det derimot flere forslag, vil det måtte benyttes skriftlig avstemning.

Fungerende president ber om forslag på sekretær.

Jonas Gahr Støre (A) []: Jeg har gleden av å foreslå Åse Kristin Ask Bakke.

Presidenten: Åse Kristin Ask Bakke er foreslått. – Andre forslag foreligger ikke.

Det voteres på vanlig måte.

Votering:

Forslaget fra Jonas Gahr Støre ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Åse Kristin Ask Bakke er dermed valgt til Stortingets sekretær.

Fungerende president ber så om forslag på Stortingets visesekretær.

Trond Helleland (H) []: Jeg har gleden av å foreslå Turid Kristensen.

Presidenten: Turid Kristensen er foreslått som visesekretær. – Andre forslag foreligger ikke.

Det voteres på vanlig måte.

Votering:

Forslaget fra Trond Helleland ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Turid Kristensen er dermed valgt til Stortingets visesekretær.

Med det er de valgene som Stortinget skulle foreta i dag, gjort. Fungerende president anmoder da den valgte presidenten om å overta presidentplassen.

(Akklamasjon i salen)

Presidenten: Tusen takk! Presidenten vil først få takke den avtroppende stortingspresidenten for hennes store innsats og for at hun har representert Stortinget på en så god måte som hun har gjort.

Jeg vil som nyvalgt president videre få takke for den tilliten som dere har vist meg i dag. Sammen med resten av presidentskapet ser jeg fram til å lede Stortingets virke i et åpent og tillitsfullt samarbeid med alle Stortingets medlemmer.

Norges 166. storting erklæres herved for lovlig konstituert.

Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef. – Det anses vedtatt.

Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontalen og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønsket for Kongen og fedrelandet – og anser den bemyndigelsen for gitt.

Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på sju representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning – og anser også den bemyndigelsen for gitt.

Som deputasjon oppnevnes Bjørnar Skjæran, leder, Siv Mossleth, Bård Ludvig Thorheim, Mona Nilsen, Dagfinn Henrik Olsen, Willfred Nordlund og Øystein Mathisen.