Stortinget - Møte torsdag den 2. februar 2023 *

Dato: 02.02.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:07:17]

  Redegjørelse av statsministeren om krigen i Ukraina og dens følger (Det vil bli foreslått debatt umiddelbart etter redegjørelsen)

 • Sak nr. 2 [11:36:01]

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen og Sofie Marhaug om strengere regulering av cruisenæringen (Innst. 156 S (2022–2023), jf. Dokument 8:275 S (2021–2022))

 • Sak nr. 3 [12:38:02]

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Sveinung Rotevatn, Guri Melby og Grunde Almeland om et krafttak for gründerskap, entreprenørskap og innovasjon i usikre tider (Innst. 157 S (2022–2023), jf. Dokument 8:280 S (2021–2022))

 • Sak nr. 4 [13:12:45]

  Interpellasjon fra representanten Alfred Jens Bjørlo til næringsministeren: «Prisane på daglegvarer har auka kraftig det siste året, og det er venta ein ytterlegare prisauke i tida framover. Stortinget vedtok våren 2022 ei lang rad tiltak for å få ned matprisane og styrke konkurransen i daglegvaremarknaden. Per januar 2023 er ingen av tiltaka gjennomførte. Kva er statsråden sin tidsplan for å følgje opp Stortinget sine vedtak for å få ned prisane på daglegvarer, og kva nye initiativ og politiske grep meiner statsråden må til for å få ein betre fungerande daglegvaremarknad i Noreg?»

 • Sak nr. 5 [13:48:14]

  Interpellasjon fra representanten Margret Hagerup til arbeids- og inkluderingsministeren: «Det er dessverre altfor mange mennesker med utviklingshemming som står utenfor arbeidslivet. En stor andel kan skyldes våre fordommer og manglende tro på at andre kan gjøre et arbeid. At under tre prosent av voksne med lett utviklingshemming er i ordinært arbeid, viser at systemet er modent for en endring. Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at enda flere med behov for varig tilrettelagt arbeid får dette, også i ordinære virksomheter?»

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 14.48.