Stortinget - Møte lørdag den 1. oktober 2022

Dato: 01.10.2022

Innhold

Formalia

StortingstidendeInneholdendedet 167. stortings forhandlinger2022–2023Forhandlinger i Stortinget
STORTINGETS SAMMENTREDEN

År 2022 lørdag den 1. oktober trådte Norges 167. storting sammen i stortingsbygningen i Oslo.

Første representant for Aust-Agder fylke, Tellef Inge Mørland, tok ordet og uttalte:

Jeg vil anmode det forrige stortings president, Masud Gharahkhani, om inntil videre å lede Stortingets forhandlinger.

Masud Gharahkhani (A) (fra salen): Hvis ingen har noe å innvende, vil jeg etterkomme anmodningen.

Masud Gharahkhani inntok så presidentplassen.

Presidenten []: Fungerende president vil anmode sekretæren for det forrige storting, Åse Kristin Ask Bakke, om midlertidig å fungere som sekretær.

Det ble deretter foretatt navneopprop.

Følgende representanter hadde forfall: Marius Arion Nilsen, Kjell Ingolf Ropstad, Gisle Meininger Saudland, Kirsti Bergstø, Himanshu Gulati, Ine Eriksen Søreide, Rasmus Hansson, Mímir Kristjánsson, Lene Vågslid, Bård Hoksrud, Torgeir Knag Fylkesnes, Morten Stordalen.

Følgende representant var fraværende: Dag-Inge Ulstein.

Fra de øvrige fraværende representantene forelå det permisjonssøknader (se nedenfor).

Presidenten []: Fungerende president foreslår at den sist benyttede forretningsorden, med de endringer som ble vedtatt av Stortinget 15. juni 2022, gjøres gjeldende.

– Det anses vedtatt.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • fra representanten Sandra Bruflot om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober 2022 til og med 15. februar 2023

 • fra representantene Lubna Boby Jaffery, Terje Halleland og Erlend Larsen om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 11. november – alle for å delta på sjefskurs ved Forsvarets høgskole

 • fra representanten Kari Elisabeth Kaski om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober 2022 til og med 28. februar 2023

 • fra representanten Mathilde Tybring-Gjedde om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 17. desember

 • fra representanten Torstein Tvedt Solberg om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 21. desember

 • fra Høyres stortingsgruppe om permisjon for representantene Aleksander Stokkebø og Mahmoud Farahmand i tiden fra og med 1. til og med 3. oktober, begge for å delta som valgobservatører for OSSEs parlamentariske forsamling i Bosnia-Hercegovina

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Buskerud: Kristin Ørmen Johnsen 1. oktober–15. februar

  • For Hordaland: Benjamin Jakobsen 1. oktober–10. november

  • For Oslo: Cato Brunvand Ellingsen 1. oktober–23. februar og Michael Tetzschner 1. oktober–16. desember

  • For Rogaland: Tom Kalsås 1. oktober–21. desember, May Helen Hetland Ervik 1. oktober–10. november og Irene Heng Lauvsnes 1.–3. oktober

  • For Telemark: Emilie Schäffer 1.–3. oktober

  • For Vestfold: Henning Wold 1. oktober–10. november

Presidenten []: Kristin Ørmen Johnsen, Benjamin Jakobsen, Cato Brunvand Ellingsen, Michael Tetzschner, Tom Kalsås, May Helen Hetland Ervik, Irene Heng Lauvsnes, Emilie Schäffer og Henning Wold er til stede og vil ta sete.

Valg av presidenter og sekretærer

Presidenten []: Det skal så foretas valg av presidenter og sekretærer.

Valget vil bli gjennomført i tråd med Stortingets forretningsorden § 6, andre og tredje ledd.

Fungerende president vil da foreslå at vi stemmer på vanlig måte, uten bruk av stemmesedler.

Fungerende president ber om forslag på Stortingets president.

Rigmor Aasrud (A): Jeg har den ære å foreslå Masud Gharahkhani.

Presidenten []: Masud Gharahkhani er foreslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Rigmor Aasrud ble enstemmig bifalt.

Presidenten []: Presidenten ber så om forslag på Stortingets første visepresident.

Erna Solberg (H): Jeg har æren av å foreslå Svein Harberg.

Presidenten []: Svein Harberg er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. – Andre forslag er ikke framkommet.

Votering:

Forslaget fra Erna Solberg ble enstemmig bifalt.

Presidenten []: Presidenten ber så om forslag på Stortingets andre visepresident.

Marit Arnstad (Sp): Jeg har den glede å foreslå Nils T. Bjørke.

Presidenten []: Nils T. Bjørke er foreslått valgt til Stortingets andre visepresident. – Andre forslag er ikke framkommet.

Votering:

Forslaget fra Marit Arnstad ble enstemmig bifalt.

Presidenten []: Presidenten ber så om forslag på Stortingets tredje visepresident.

Sylvi Listhaug (FrP): Jeg har gleden av å foreslå Morten Wold.

Presidenten []: Morten Wold er foreslått valgt til Stortingets tredje visepresident. – Andre forslag er ikke framkommet.

Votering:

Forslaget fra Sylvi Listhaug ble enstemmig bifalt.

Presidenten []: Presidenten ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident.

Rigmor Aasrud (A): Jeg har den ære å foreslå Kari Henriksen.

Presidenten []: Kari Henriksen er foreslått valgt til Stortingets fjerde visepresident. – Andre forslag er ikke framkommet.

Votering:

Forslaget fra Rigmor Aasrud ble enstemmig bifalt.

Presidenten []: Presidenten ber så om forslag på Stortingets femte visepresident.

Audun Lysbakken (SV): Jeg har den ære å foreslå Ingrid Fiskaa.

Presidenten []: Ingrid Fiskaa er foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. – Andre forslag er ikke framkommet.

Votering:

Forslaget fra Audun Lysbakken ble enstemmig bifalt.

Presidenten []: Det skal nå velges sekretær og visesekretær i Stortinget. Presidenten ber om forslag på sekretær.

Rigmor Aasrud (A): Jeg har den glede å foreslå Åse Kristin Ask Bakke.

Presidenten []: Åse Kristin Ask Bakke er foreslått som sekretær. – Andre forslag er ikke framkommet.

Votering:

Forslaget fra Rigmor Aasrud ble enstemmig bifalt.

Presidenten []: Presidenten ber så om forslag på visesekretær.

Erna Solberg (H): Jeg har den glede å foreslå Turid Kristensen.

Presidenten []: Turid Kristensen er foreslått som visesekretær. – Andre forslag er ikke framkommet.

Votering:

Forslaget fra Erna Solberg ble enstemmig bifalt.

Presidenten []: Norges 167. storting erklæres herved lovlig konstituert.

Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef. – Det anses vedtatt.

Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet og etter at trontale og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet – og anser denne bemyndigelse for gitt.

Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på sju representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning – og anser også denne bemyndigelse for gitt.

Som deputasjon oppnevnes Mona Fagerås, leder, Geir Jørgensen, Rigmor Aasrud, Marit Knutsdatter Strand, Rune Støstad, Kari-Anne Jønnes og Bengt Fasteraune.

I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Stortingets representanter blitt innbudt til gudstjeneste i Oslo domkirke mandag 3. oktober kl. 17.

Ønsker noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.