Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Trond Helleland og Elisabeth Aspaker om behandling av asylsaker

Dette dokument

  • Dokument 8:156 S (2009–2010)
  • Dato: 14.06.2010
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Et felles prosjekt mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet og Utenriksdepartementet (UD)/Utenrikstjenesten – det såkalte «førstelinjeprosjektet» – foreslo i 2009 at politiets oppgaver i forbindelse med behandling av søknader om oppholds- og arbeidstillatelser og statsborgerskap overføres til UDI. Politimessige oppgaver knyttet til utlendingsfeltet foreslo at prosjektet fortsatt skal bli liggende i politiet. Blant annet foreslo man at dagens ansvars- og oppgavedeling mellom politiet og UDI i det alt vesentlige videreføres når det gjelder behandling av asylsaker. Anbefalingen er altså at politiet fortsatt skal ha ansvar for registrering av asylsaker og ha oppgaver knyttet til generell utlendingskontroll, bort- og utvisningssaker samt grensekontroll, og ha ansvaret for ID-registrering og verifisering av asylsøkeres identitet.

Et overordnet mål for førstelinjeprosjektet var å legge til rette for økt effektivitet, raskere saksbehandling, bedre service i utlendingsforvaltningen og samtidig sikre tilfredsstillende kvalitet.

Det er mange gode grunner til at politiet skal ha en sentral rolle i behandlingen av asylsaker. Politiet har spisskompetanse når det gjelder ID-registrering og verifisering av identitet. Det er også knyttet viktige politifaglige oppgaver til tvangsmessige tiltak dersom dette er aktuelt i forbindelse med asylregistrering. Videre kan det være flere tiltak ved asylregistreringen som krever politimyndighet, bl.a. visitering/undersøkelse av asylsøkerens bagasje. Politiet kan også vise til en rask behandling av asylsakene. Tallene for inneværende år viser at mer enn 70 pst. av sakene oversendes til UDI innen fem dager etter registrering, og at 86 pst. av alle sakene fra politiet er innenfor bestemte tidsfrister.

Det pågår likevel en prosess hvor politiets oppgaver og ansvar innen utlendingsfeltet fortsatt er under vurdering. Det vises til brev fra Politiets Fellesforbund til justiskomiteen av 25. mai 2010, hvor det framkommer at regjeringen har gitt signaler om at de også ønsker å overføre behandling av asylsaker fra politiet til UDI.

Grenseoverskridende, organisert kriminalitet og menneskesmugling utføres i stadig økende grad av nye internasjonale kriminelle aktører og nettverk. Dette fordrer at politiets innsats må være kunnskapsbasert. Politiets informasjonstilgang må ikke svekkes. I et kriminalitetsforebyggende perspektiv er det svært viktig at en av politiets viktigste tilganger og kilder til nødvendig informasjon ikke fjernes og eventuelt overføres til en annen instans, noe som kan gjøre informasjon vanskeligere tilgjengelig for politiet.

I Sverige overførte man registrering av asylsøknader fra politiet til Migrasjonsverket (tilsvarende UDI) i 1997. Talspersoner for grensepolitiavdelingen i Stockholm hevder at omleggingen uten tvil har ført til flere ID-løse i Sverige.

12. mai 2010 ble det fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner og Arve Kambe fremmet et representantforslag, Dokument 8:137 S (2009–2010) om strategi og tiltak for å bekjempe organisert kriminalitet. Politiets ansvar og oppgaver innen utlendingsfeltet bør drøftes i forbindelse med Stortingets behandling av tiltak mot organisert kriminalitet.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen om at det, i forbindelse med den pågående gjennomgangen av ansvarsfordelingen mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og politiet, legges til grunn at politiet fortsatt skal ha ansvar for avklaring av identiteten til asylsøkere, og dermed sikres den samme informasjonen som i dag.

14. juni 2010