Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Tove Karoline Knutsen, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt, Knut Storberget, Torstein Tvedt Solberg og Kari Henriksen om å gjøre bruken av barnehus obligatorisk og styrking av barnehusene

Til Stortinget

Bakgrunn

Det har vært stor enighet rundt den politiske satsingen på å styrke rettssikkerheten til barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep de senere årene. Regjeringen Stoltenberg II opprettet det første barnehuset i 2007. I dag finnes det 10 barnehus rundt om i landet, hvor barn og unge som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep eller vært vitne til vold, får tilgang på et helhetlig tilbud, og hvor de instanser som skal bistå barnet både under avhør og i etterkant må samarbeide seg imellom til det beste for barnet.

Obligatorisk bruk av barnehus for barn under 18 år

Det er en stor utfordring at enkelte domstoler i landet ikke bruker barnehusene. Med dagens ordning er det opp til den enkelte dommer å avgjøre hvor avhør av barnet skal finne sted. Dette svekker barns rettssikkerhet.

I barnehusevalueringene som ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet høsten 2012 fremgår det at kun 69 pst. av alle dommeravhør som ble gjennomført i 2011, ble gjort på et barnehus. Målet har vært 100 pst.

I evalueringen av barnehusene fremgår det at barnehusene innehar høy faglig kompetanse og ivaretar barna på en bedre måte enn tidligere. Evalueringene viser også at de trygge omgivelsene ved barnehusene gir et bedre utgangspunkt for avhør, noe som trolig medfører at flere forklarer seg. Videre fremheves det i evalueringen at barn opplever å bli godt ivaretatt når de kommer til barnehus for avhør.

Øke kapasiteten på barnehusene

Barnehusene må styrkes ytterligere, slik at de er i stand til å kunne møte det fremtidige kapasitetsbehovet. Ved en lovendring som pålegger samtlige domstoler å benytte barnehusene vil dette føre til økt pågang og behov for økt kapasitet.

Utrede om andre enn politiet skal kunne gjennomføre dommeravhør

Et viktig mål for regjeringen Stoltenberg II var å få ned ventetiden på barnehusene. Derfor ble det satset sterkt på utdanning av flere polititjenestemenn og -kvinner, som er de som i dag utfører dommeravhør av barn etter en tilleggsutdanning. Til tross for dette er ventetidene på enkelte barnehus fremdeles for lang, og det er et behov for flere til å utføre dommeravhør. En løsning kan være at flere yrkesgrupper får muligheten til å ta dommeravhørskurset, som et ledd i å få ned ventetidene. Det følger av straffeprosessloven § 239 at dommeren som hovedregel skal tilkalle en særlig skikket person til å bistå ved, eller foreta avhøret under dommerens kontroll. En løsning kan være å få andre yrkesgrupper med særlig kompetanse på avhør av barn til å gjennomføre avhøret.

Styrke den sosialpediatriske kompetansen

Grundige medisinske undersøkelser av barn som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep er avgjørende. Det er i dag mangel på leger med sosialpediatrisk kompetanse til å utføre disse undersøkelsene. Barneombudet har tidligere tatt til orde for at det er behov for flere sosialpediatere for å sikre at barn som har behov for medisinske undersøkelser og nødvendig helsehjelp, får dette.

Omfangsundersøkelse

Det er behov for mer og bedre kunnskap og oversikt om vold og overgrep som rammer barn og unge. Dette ble slått fast av et enstemmig storting under behandlingen av Meld. St. 15 (2012–2013) i mai 2013. Det mangler relevant statistikk om vold mot barn, herunder barn som er vitne til vold i sentrale registre i politiet. Kunnskap om og synliggjøring av volden, er nødvendig for å iverksette riktige tiltak.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag om obligatorisk bruk av barnehus ved dommeravhør av barn under 18 år.

  • 2. Stortinget ber regjeringen styrke kapasiteten ved barnehusene.

  • 3. Stortinget ber regjeringen utrede om andre yrkesgrupper enn politi med barnefaglig kompetanse kan utdannes som dommeravhørere som ledd i nedkorting av ventetiden for dommeravhør.

  • 4. Stortinget ber regjeringen utrede behovet for flere leger med sosialpediatrisk kompetanse og hvilke tiltak som kan iverksettes for å styrke kapasiteten for medisinske undersøkelser av barn som mistenkes for å ha vært utsatt for seksuelle overgrep.

  • 5. Stortinget ber regjeringen iverksette regjeringen Stoltenberg IIs planlagte omfangsundersøkelse av voldsutsatte barn for bedre og mer kontinuerlig statistikk om vold og overgrep mot barn, herunder barn som vitne til vold.

27. februar 2014