Representantforslag om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten

Dette dokument

  • Representantforslag 11 S (2017–2018)
  • Fra: Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Med virkning fra desember 2016 sender ikke Arbeids- og velferdsetaten (Nav) lenger ut utbetalingsslipp til mottakere av pensjonsytelser pr. post. Mange ønsker fortsatt å få skriftlig informasjon om sin pensjon tilsendt i posten.

Forslagsstillerne viser til at Pensjonistforbundet har samlet inn over 30 000 underskrifter gjennom «Jeg vil se slippen min!»-aksjonen, og at svært mange av deres medlemmer er fortvilte over Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsetatens fremgangsmåte i saken. Mange pensjonsmottakere har ikke tilgang til Internett, eller mangler digitale ferdigheter som tilsier at de enkelt kan administrere elektronisk utsending av pensjonsslippen. Informasjon om pensjonsutbetaling er særdeles viktig for dem det gjelder. Forslagsstillerne mener det er uholdbart at denne informasjonen gjøres nærmest utilgjengelig for enkelte grupper i samfunnet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har bedt Arbeids- og velferdsetaten om å opptre smidig overfor dem som henvender seg til Nav Kontaktsenter for å få utbetalingsopplysningene lest opp eller ber om utskrift i det enkelte tilfelle. Forslagsstillerne ser ikke at det er en tilfredsstillende løsning for folk å få lest opp viktige opplysninger pr. telefon og ha ansvar for å skrive dem ned selv. Navs kontaktsentre fungerer ikke tilfredsstillende som følge av at det er lang ventetid på telefonen og urimelige krav til rask behandling av de som ringer inn. Dette fører selvsagt til en upersonlig samtale som erfares som dårlig service. Mange eldre har også nedsatt hørsel og vil finne det utfordrende å være henvist til en slik måte å få viktig informasjon på. Forslagsstillerne mener videre det er urimelig at eldre og uføre skal være henvist til å reise til Nav-kontoret månedlig for å få utskrift av informasjon de har rett på.

Pensjonistforbundet har foreslått at Arbeids- og velferdsetaten som hovedregel skal informere om utbetaling av pensjon digitalt gjennom www.nav.no, men at de som ønsker det, skal kunne få meldingen på papir hver måned. Forslagsstillerne mener, som Pensjonistforbundet, at det må være valgfritt for den enkelte pensjonsmottaker hvorvidt løpende pensjonsmeldinger skal mottas på papir eller på nett.

Forslagsstillerne vil videre understreke at dersom det gjøres endringer i utbetalingen eller i grunnlaget for utbetalingen, skal informasjonen kunne mottas pr. post for de som ønsker det. Denne informasjonen må videre være så grundig og god at mottaker settes i stand til å forstå de beregninger som ligger til grunn for den enkeltes pensjonsutbetaling.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

f o r s l a g:
  1. Stortinget ber regjeringen fra 1. januar 2018 gi alle som mottar pensjonsytelser, valgfri rett til å få utbetalingsinformasjonen tilsendt løpende, pr. post.

  2. Stortinget ber regjeringen fra 1. januar 2018 gi alle pensjonsmottakere informasjon (pr. e-post eller brev) om endringer i pensjonsytelsen med henvisning til konkret oversikt over de beregninger som ligger til grunn for endringen.

10. oktober 2017

Per Olaf Lundteigen

Trygve Slagsvold Vedum

Geir Adelsten Iversen

Sandra Borch