Representantforslag fra stortingsrepresentantene Runar Sjåstad og Ingalill Olsen om at fylkene Finnmark og Troms ikke tvinges til å slå seg sammen til én region

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget vedtok 8. juni 2017 mot stemmene til et betydelig mindretall at fylkene Finnmark og Troms skulle slås sammen til én region, på tvers av vedtak i Finnmark fylkeskommune, Vest-Finnmark regionråd og Øst-Finnmark regionråd, som ønsket at Finnmark fylke skulle bestå som egen region.

Det nyvalgte Stortinget bør behandle denne saken på nytt, og forslagsstillerne mener at det er nødvendig med en avklaring i Stortinget før en omfattende sammenslåingsprosess eventuelt igangsettes.

En uferdig reform

Et sentralt poeng i finnmarkingenes motstand mot en sammenslåing av Finnmark og Troms er ubalansen mellom Finnmark med ca. 76 000 innbyggere og Troms med ca. 170 000 innbyggere, samt ulempene med de store avstandene i Finnmark fylke. Forslagsstillerne legger til grunn at en sammenslåing av Finnmark og Troms vil øke disse ulempene, ikke minske dem.

Finnmark er et flerkulturelt fylke basert på samisk, kvensk og norsk kultur med grense til Finland og Russland. Utviklingen av denne flerkulturelle identiteten har vært til dels smertefull og konfliktfylt, men det har allikevel vært en positiv utvikling i de senere år. Forslagsstillerne mener at det er uklokt å røre ved dette skjøre og nyvunne fellesskapet. Et annet moment er finnmarksloven som ble innført i 2005, hvor Statskogs disposisjon over land og vann i Finnmark ble overført til Finnmarks befolkning, ved Finnmarkseiendommen, gjennom et lovvedtak i Stortinget.

Regionreformen er en uferdig reform hvor det foreligger stor usikkerhet knyttet til fremtidige oppgaver. En region bestående av Finnmark og Troms vil bli en stor region i areal som vil ha store områder som er svært tynt befolket.

Forslagsstillerne mener at forutsetningene for en sammenslåing av Finnmark og Troms ikke er til stede.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om at den vedtatte tvangssammenslåingen av fylkeskommunene Finnmark og Troms til én region oppheves, og at de to fylkeskommunene består som i dag.

10. oktober 2017

Runar Sjåstad

Ingalill Olsen