Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud og Tore Hagebakken om at fylkeskommunene Oppland og Hedmark skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget vedtok 8. juni 2017 mot stemmene til et betydelig mindretall å slå sammen fylkeskommunene Oppland og Hedmark til én region, på tvers av vedtak i fylkestingene i begge fylkeskommuner (jf. Prop. 84 S (2016–2017) og Innst. 385 S (2016–2017)). Stortingets sammensetning er dessuten endret etter valget i september 2017. Forslagsstillerne mener det er nødvendig med en avklaring i Stortinget før en omfattende sammenslåingsprosess eventuelt igangsettes.

Oppgaver først

Regjeringen går fram i feil rekkefølge. Forslagsstillerne mener nye oppgaver til et regionalt folkevalgt nivå må på plass før en eventuelt gjennomfører en regionreform. En forutsetning for å vurdere større regioner må være at dette styrker det lokale og regionale demokratiet gjennom utvidede ansvarsområder, blant annet innenfor samferdsel, naturressursforvaltning, næringsutvikling og klimasmart og miljøriktig samfunnsplanlegging. Forslagsstillerne mener at slike forutsetninger ikke er på plass i denne saken.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om at den vedtatte tvangssammenslåingen av fylkeskommunene Oppland og Hedmark til én region oppheves, og at de to fylkeskommunene består som i dag.

17. oktober 2017

Rigmor Aasrud

Tore Hagebakken