Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Eirik Sivertsen og Jonas Gahr Støre om en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den framskutte kampflybasen

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Etter Stortingets behandling av proposisjonen om langtidsplan for forsvarssektoren – Innst. 62 S (2016–2017), jf. Prop. 151 S (2015–2016) – er det reist en rekke spørsmål ved grunnlaget for beslutningen om flytting av basen for de maritime overvåkningsflyene på Andøya og samling med den framskutte kampflybasen på Evenes.

En enstemmig utenriks- og forsvarskomité var i behandlingen av langtidsplanen gjennom Innst. 62 S (2016–2017) også opptatt av disse spørsmålene:

«Komiteen viser til at det er reist spørsmål ved det økonomiske beslutningsgrunnlaget knyttet til deler av langtidsplanproposisjonen, herunder samlingen på Evenes og Værnes. Dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, legger komiteen til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering.»

Stortinget mottok ikke noe informasjon om endringer i tallgrunnlaget i forslag til revidert nasjonalbudsjett våren 2017.

Gjennom valgkampen bidro dessverre regjeringspartiet Fremskrittspartiet til å så tvil om regjeringens egne vurderinger. Til Bladet Vesterålen sa Fremskrittspartiet seg «helt enig» i utsagnet:

«Regjeringa må legge fram en ny, uavhengig utredning om Andøya flystasjons framtid så Stortinget kan vurdere saka på nytt».

Langtidsplanens troverdighet og tilliten til beslutningsprosessen avhenger av at det gis fyllestgjørende svar på de spørsmålene som reises. Bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte, folk og forsvarsmiljøer må tas på alvor.

For å sikre trygghet for at beslutningene er fattet på korrekt grunnlag er det nå nødvendig å få en oppdatert gjennomgang av tall og fakta. Oppdateringen må gjennomføres på en slik måte at tilliten til regjeringens forarbeid gjenreises.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen presentere en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den framskutte kampflybasen.

7. november 2017

Anniken Huitfeldt

Martin Kolberg

Eirik Sivertsen

Jonas Gahr Støre