Representantforslag om pensjon fra første krone

Dette dokument

 • Representantforslag 218 S (2017–2018)
 • Fra: Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Hadia Tajik, Karin Andersen, Rigmor Aasrud og Lise Christoffersen

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

I forbindelse med meklingen i frontfaget mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO i lønnsoppgjøret 2016 sendte Riksmekleren en henvendelse til statsministeren om at partene ønsket et lovarbeid med sikte på å modernisere pensjonsordningene i privat sektor.

På bakgrunn av henvendelsen ble det nedsatt en arbeidsgruppe som utredet om arbeidstakere i bedrifter med en innskuddspensjonsordning bør få adgang til å opprette en individuell pensjonskonto (egen pensjonskonto).

Arbeidsgruppen utredet også om arbeidstakere bør få pensjon også for arbeidsforhold kortere enn 12 måneder, og om det bør gis medlemskap i pensjonsordningen for arbeidstakere under 20 år og for arbeidstakere med stillingsandeler under 20 prosent. Arbeidsgruppen utredet også om arbeidstakere skal sikres pensjonsopptjening fra første krone gjennom å endre regelen om at arbeidsgiver ikke har plikt til å betale innskudd for inntekt under 1 G.

Arbeidsgruppen leverte sin rapport i desember 2016, og den beskrev der ulike alternative løsninger og har utredet de økonomiske konsekvensene av mulige endringer.

Forslagsstillerne mener dagens system og rettigheter for tjenestepensjoner i privat sektor bør moderniseres og forbedres. Forslagsstillerne merker seg at regjeringen har sendt på høring forslag om å innføre individuell pensjonskonto og å gi arbeidstakere med mindre enn 12 måneders arbeidsforhold rett til pensjon. Forslagsstillerne stiller seg kritisk til at regjeringen ikke samtidig sendte på høring de resterende endringene som arbeidsgruppen utredet.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
 1. Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å innføre individuell pensjonskonto.

 2. Stortinget ber regjeringen ved forslaget om å innføre individuell pensjonskonto fremme forslag om lovendringer for pensjonsordningene i privat sektor som sikrer at:

  • pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn.

  • det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent.

  • det gis medlemskap i pensjonsordning også for arbeidstaker under 20 år.

  • det gis pensjon ved fratreden også for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder.

19. april 2018

Jonas Gahr Støre

Audun Lysbakken

Hadia Tajik

Karin Andersen

Rigmor Aasrud

Lise Christoffersen