Representantforslag om offentliggjøring av ugradert informasjon fra Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Kjøpet av kampflyet F-35 er det største enkeltstående offentlige innkjøp i Norge noensinne. Innkjøpet har betydelige økonomiske konsekvenser, både for Norge som helhet og for Forsvaret. I regjeringens budsjettproposisjon for 2020 oppgis kampflyenes beregnede levetidskostnad til 276 mrd. kroner, et tall som kan sammenliknes med summen av Norges seks foregående forsvarsbudsjetter til sammen. Kampflykjøpet legger også viktige føringer for Norges forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk.

Når Riksrevisjonen nå har gjort en undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne, som konkluderer med alvorlig kritikk, er det etter forslagsstillers mening behov for å diskutere, ytre og behandle synspunkter i åpenhet, så langt det er forsvarlig av sikkerhetsmessige hensyn.

Forslagsstiller viser til korrespondanse mellom Stortinget, ved Stortingets presidentskap og kontroll- og konstitusjonskomiteen, regjeringen og Riksrevisjonen i saken om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring, beskrevet i Innst. 483 S (2016–2017). Ved det tilfellet var Riksrevisjonens rapport, som avdekket alvorlige mangler ved sikring av skjermingsverdige objekter i Norge, unntatt offentlighet i sin helhet. Etter nevnte korrespondanse ble det likevel offentliggjort en rapport som oppsummerte viktige ugraderte opplysninger om Riksrevisjonens funn, og som la grunnlag for en nødvendig offentlig debatt, åpen behandling og viktige vedtak i Stortinget.

Forslagsstiller viser til at Nasjonal sikkerhetsmyndighets veileder i verdivurdering av informasjon fastslår at

«sikkerhetsgradering ikke skal gjøres i større utstrekning enn nødvendig».

Veilederen viser også til virksomhetsikkerhetsforskriften. Forskriften § 28 annet ledd fastslår følgende om punktgradering av informasjon:

«Dersom ikke all informasjon i et dokument eller et lagringsmedium har den samme sikkerhetsgraderingen, skal merkingen, så langt det er praktisk mulig, vise hvilke deler som har hvilken gradering eller ingen gradering.»

Slik punktgradering er, ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighets veileder, hensiktsmessig for å sikre at målet om å gjøre mest mulig ugradert informasjon tilgjengelig blir oppfylt:

«Eksempelvis blir det enklere å distribuere et dokument til en større brukergruppe hvis en kan utelate de høyest graderte avsnittene eller samle dem i et vedlegg til slutt som ikke nødvendigvis tilflyter alle mottakere av hoveddokumentet.»

Forslagsstiller viser også til at den amerikanske riksrevisjonen, Government Accountability Office (GAO), har offentliggjort flere rapporter som avdekker alvorlige mangler ved kampflyet F-35 og kampflyets støttefunksjoner, og nylig redegjorde i en åpen kongresshøring om disse manglene.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen i samråd med Riksrevisjonen sikre at det utgis en rapport om Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne, der så mye informasjon som forsvarlig gjøres offentlig.

4. februar 2020

Bjørnar Moxnes