Representantforslag om å sikre rettigheter til dagpenger og sykepenger i tråd med forventet pensjonsalder i pensjonsreformen

Dette dokument

  • Representantforslag 104 S (2020–2021)
  • Fra: Sylvi Listhaug, Erlend Wiborg og Gisle Meininger Saudland
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortingets flertall vedtok og innførte pensjonsreformen i 2011. I reformen legges det til grunn at kommende seniorer er forventet å arbeide lenger enn dagens seniorer, før uttak av alderspensjon. Reformen gjør at alle født i 1963 eller senere, og delvis de født mellom 1954 og 1962, må stå i arbeid til om lag fylte 72 år for å oppnå om lag samme pensjon som dagens 67-åringer på gammel pensjonsordning. For alderskullene 1954–1962 regnes en forholdsmessig andel fra gammel pensjonsordning og ny pensjonsordning. I 2021 blir 1954-årskullet 67 år.

Det er de senere årene gjort flere endringer som skal bidra til at flere står lenger i arbeid. Blant annet ble øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven § 15-13 a første ledd endret fra 70 til 72 år i 2015. Dagens regjering har i 2020 sendt på høring et forslag om å heve aldersgrensene også i staten, fra 70 til 72 år. Det er videre gjort flere endringer i folketrygden for å tilpasse ny pensjonsordning, blant annet ved å heve aldersgrensen for rett til å opptjene pensjonspoeng til fylte 75 år, jf. folketrygdloven kapittel 20.

Det er imidlertid slik at folketrygdloven ikke er endret når det gjelder retten til å få dagpenger for arbeidstakere ved arbeidsløshet eller sykepenger ved sykdom frem til forventet ny pensjonsalder for de som omfattes av pensjonsreformen. Folketrygdloven § 4-23 gir bortfall av rett til dagpenger ved fylte 67 år, tilføyd ved lov i 1998. Folketrygdloven § 8-51 tredje ledd legger videre en begrensning på rett til sykepenger til beskjedne 60 dager for medlemmer mellom 67–70 år, så fremt øvrige vilkår er oppfylt. Bestemmelsen ble sist endret i 2010.

Det er etter forslagsstillernes syn klart at ovennevnte bestemmelser om dagpenger og sykepenger for medlemmer av folketrygden over 67 år harmonerer dårlig med forutsetningene i pensjonsreformen om at en må forvente å stå i arbeid til om lag fylte 72 år for å få tilsvarende pensjon som dagens 67-åringer. Det må derfor gjøres endringer i folketrygdlovens bestemmelser som gir tilsvarende rett til dagpenger og sykepenger for de som følger forventningene lagt til grunn i pensjonsreformen, som for de som har hatt gammel pensjonsordning.

Forslagsstillerne mener en innføring av rett til ordinære sykepenger og dagpenger for de som omfattes av pensjonsreformen, er rimelig. Det er likevel grunn til å påpeke at forslagsstillerne forutsetter at en slik likebehandling av de på gammel og ny pensjonsordning ikke skal endre prinsippet om at en må anses å være reell arbeidssøker som aktivt søker å komme tilbake i arbeid.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag for å sikre rett til dagpenger og sykepenger for alderskull som står i arbeid og omfattes av pensjonsreformen, frem til fylte 72 år.

9. februar 2021

Sylvi Listhaug

Erlend Wiborg

Gisle Meininger Saudland