Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
 • 1. Stortinget ber regjeringen innføre krav om at minst 70 pst. av ikke-farlig bygg- og anleggsavfall skal kildesorteres, og starte innføringen av krav om materialgjenvinning. Regjeringen bes vurdere hvor høyt materialgjenvinningskravet bør være, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte, senest innen revidert nasjonalbudsjett 2023.

 • 2. Stortinget ber regjeringen håndheve deponiforbudet strengere, herunder gjennomgå og fjerne unntak fra deponiforbudet for fraksjoner der det finnes tilgjengelige industrielle gjenvinningsløsninger.

 • 3. Stortinget ber regjeringen kartlegge behovet for, og tilgangen på, mineraler og sjeldne jordarter i Norge og innføre krav om at gjenvinningsbransjen gjenvinner sjeldne jordarter og mineraler.

 • 4. Stortinget ber regjeringen skjerpe kravene til materialgjenvinning for ulike typer emballasje, herunder raskt øke kravet for plastemballasje fra dagens 30 pst.

 • 5. Stortinget ber regjeringen innføre en utvidet produsentansvarsordning for plastutstyr brukt innenfor fiskeri og oppdrett, og sette et mål for materialgjenvinning.

 • 6. Stortinget ber regjeringen vurdere en omlegging av grunnavgiften for drikkevareemballasje til en materialavgift og fase inn krav til bruk av resirkulert materiale i all drikkevareemballasje.

 • 7. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til miljøavtaler med relevante bransjeaktører for å redusere engangsplastprodukter som eksempelvis drikkebegre og matbeholdere.

 • 8. Stortinget ber regjeringen innføre krav om klimagassregnskap for næringsbygg og boligbygg og fase inn krav om reduserte klimagassutslipp fra materialbruk i næringsbygg og boligbygg fra 2024.

 • 10. Stortinget ber regjeringen fase inn krav om andel ombrukte, gjenvunne og fornybare materialer ved nybygg og ombygging fra 2025. Regjeringen bes vurdere graden av, og områder for, innfasing og komme tilbake til Stortinget på egnet måte, senest innen revidert nasjonalbudsjett 2023.

 • 11. Stortinget ber regjeringen støtte etablering av digitale materialbanker for ombrukte byggematerialer.

 • 12. Stortinget ber regjeringen effektivisere og digitalisere innrapportering av avfallsmengdene fra bygge- og anleggsbransjen.

 • 13. Stortinget ber regjeringen gjennomgå relevant regelverk og utarbeide en tverrsektoriell strategi for massehåndtering i samarbeid med bygge- og anleggsnæringen.

 • 14. Stortinget ber regjeringen vurdere å innføre en rapporteringsplikt for uttak av mineralske masser i bygge- og anleggsprosjekt.

 • 15. Stortinget ber regjeringen legge til rette for etableringen av en digital markedsplass for overskuddsmasser, etter modell fra Bærum ressursbank.

 • 16. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med tiltak for å sikre at flere offentlige innkjøpere stiller krav om innblanding av resirkulerte ressurser i produkter som anskaffes.

 • 17. Stortinget ber regjeringen kartlegge hvordan virkemiddelapparatet kan innrettes slik at man i sterkere grad støtter opp under deler av eller hele verdikjeder som bidrar til en overgang til mer sirkulærøkonomi.

 • 18. Stortinget ber regjeringen sikre at norsk regelverk og forskrifter knyttet til miljø og bærekraft viser til relevante felleseuropeiske og internasjonale standarder, og støtte Standard Norge i arbeidet med å følge opp med reviderte og nye standarder.

 • 19. Stortinget ber regjeringen utarbeide nasjonale måltall innenfor sirkularitet i ulike nøkkelnæringer.

 • 20. Stortinget ber regjeringen kartlegge og analysere kompetansebehovet forbundet med nye sirkulære forretningsmodeller i ulike bransjer og ta initiativ til å etablere flere treparts bransjeprogram etter modell av «Batterifagskolen».