Løse forslag til saken

Ot.prp. nr. 46 (2004-2005), Innst. O. nr. 103 (2004-2005), beslutning. O. nr. 93 (2004-2005)

Forslag fremmet under debatt og vedtak i odelstinget

Forslag nr. 8 fra Giske, Trond på vegne av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet


Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgangen av åndsverkloven, foreta en evaluering av loven, med særlig henblikk på at rettighetshavernes interesser er godt ivaretatt.