Løse forslag til saken

Meld. St. 1 (2013-2014), Innst. 2 S (2013-2014)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 6 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Tekst forslag nr. 6
[Forslaget finnes kun som pdf-fil]