Løse forslag til saken

Prop. 118 S (2013-2014), Innst. 311 S (2013-2014)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 25 fra Vedum, Trygve Slagsvold på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen, under henvisning til EUs bindende målsettinger om økt fornybar energiproduksjon med konkrete målsettinger for det enkelte land, som også Norge er forpliktet av gjennom fornybardirektivet i EØS, å notifisere en DA-ordning med fornybar energi inkludert fullt ut.