Løse forslag til saken

Dokument 8:33 S (2016-2017), Innst. 269 S (2016-2017)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 3 fra Skjelstad, André N. på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen på egnet måte sikre at det foretas en forholdsmessighetsvurdering ved tilbakekall av statsborgerskap, hvor bl.a. botid, og hvor lenge statsborgerskapet har vært ervervet, vektlegges.