Løse forslag til saken

Prop. 53 LS (2019-2020), Lovvedtak 49-54 (2019-2020)

Forslag fremmet under første behandling

Forslag nr. 1 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Forslag nr. 2 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.
Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Forslag nr. 3 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Forslag nr. 4 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


Stortinget ber regjeringen om at arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien, reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Forslag nr. 5 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Forslag nr. 6 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Forslag nr. 7 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Forslag nr. 8 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Forslag nr. 9 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Forslag nr. 10 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

Forslag nr. 11 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


Stortinget ber regjeringen:

- Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.
- Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.
- Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

Forslag nr. 12 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


Stortinget vil utover dette be regjeringen:

- Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.
- Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.
- Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

Forslag nr. 13 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre.

Forslag nr. 14 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


Stortinget ber regjeringen sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Forslag nr. 15 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Ap, H, FrP, Sp, SV, V, KrF, MDG og R


I

I lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering skal ny § 3 b lyde:

§ 3 b Særlige bestemmelser om tiden for lønnsplikt under permittering i en midlertidig periode

I en midlertidig periode er arbeidsgiverperiode I to dager.
Med virkning for permitteringer som løper i samme periode, kan departementet gi forskrift om forhold som nevnt i § 3 første ledd, og om nødvendig gjøre unntak fra loven.

II

Loven trer i kraft straks.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om at og eventuelt hvordan endringene kan gjøres gjeldende for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelsen, i forskrift.