Forslag fra stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstrepartiet ogRød Valgallianse oversendt fra Odelstingets møte 6. mars 1997 : "Satsen for kapitaliseringsrenten for taksering av kraftverk for eiendoms- og formuesskatteformål fastsettes av Stortinget i det årlige skatte- og avgiftsvedtaket."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet