Lov om endringer i forsikringsavtaleloven m.v.

Ot.prp. nr. 52 (1995-96), Innst. O. nr. 40 (1996-97), beslutning. O. nr. 65 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.12.1996 Innst. O. nr. 40 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1996

   Behandlet i Odelstinget: 17.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1996