Lov om endringer i lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Innstilling avgitt 03.12.1996 Innst. O. nr. 25 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1996

   Behandlet i Odelstinget: 10.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1996