Lov om pass (passloven)

Ot.prp. nr. 61 (1996-97), Innst. O. nr. 91 (1996-97), beslutning. O. nr. 109 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1997 Innst. O. nr. 91 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1997