Lov om endringer i plan- og bygningsloven

Ot.prp. nr. 68 (1996-97), Innst. O. nr. 88 (1996-97), beslutning. O. nr. 115 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 28.05.1997 Innst. O. nr. 88 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1997