Forslag fra stortingsrepresentant Tove Kari Viken på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 29. mai 1997: (Jf. Innst. O. nr. 78) "Stortinget ber Regjeringen foreta en evaluering av om to-trinnsbehandlingen i Rikstrygdeverket har ført til at trygdedes rettssikkerhet er svekket på grunn av Trygderettens begrensede prøvingsmyndighet i slike tilfeller"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet