Forslag fra stortingsrepresentant Reidar Johansen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstinget 29. mai 1997: (Jf. Innst. O. nr. 78) "Stortinget henstiller til Regjeringen å legge fram forslag til ny § 1 andre ledd slik at manglende innbetaling av premien for pensjonstrygd for fiskere ikke rammer de krav en fisker har på andre ordninger som det er betalt lovpålagt avgift for"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt oversendt Regjeringen uten realitetsvotering