Forslag fra stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse oversendt fra Odelstingets møte 30. mai 1997: (Jf. Innst. O. nr. 83) "Stortinget ber Regjeringen innarbeide utlån og innlån av verdipapirer i innsideforbudet"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet