Forslag fra stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse oversendt fra Odelstingets møte 30. mai 1997: (Jf. Innst. O. nr. 83) a. "Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag om lov som kan gi hjemmel til forskrift som stiller konkrete og strenge krav til gjennomføringsmåten av derivathandelen. b. Stortinget ber Regjeringen utforme regler tilsvarende Folketrygdfondets reglement vedrørende handel med derivater og utenlandske verdipapirer for pensjonskasser og andre liknende formuesforvaltere. c. Stortinget ber Regjeringen utforme regler for hvor stor del av porteføljen til et verdipapirforetak som kan brukes i derivathandel, tilsvarende regelverket vedrørende hvor stor del av porteføljen i kredittforetak som kan utsettes for valutarisiko. d. Stortinget ber Regjeringen utarbeide utfyllende forskrifter om minstekrav til informasjon før inngåelse av avtale om investeringstjenester"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet