Lov om endring i lov av 31. mars 1949 nr. 3 om bygging og sikring av drivstoffanlegg

Ot.prp. nr. 52 (1997-98), Innst. O. nr. 54 (1997-98), beslutning. O. nr. 63 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 20.05.1998 Innst. O. nr. 54 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1998

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.1998

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.1998