Forslag fra stortingsrepresentantene Ansgar Gabrielsen, Valgerd Svarstad Haugland, Asmund Kristoffersen, Eilef A. Meland og Tove Kari Viken om lov om endring i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Endring av aldersgrense for garantert tilleggspensjon for fødte uføre og unge uføre)

Dokument nr. 8:100 (1996-97), Innst. O. nr. 104 (1996-97), beslutning. O. nr. 125 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Ansgar Gabrielsen, Asmund Kristoffersen, Eilef A. Meland, Tove Kari Viken, Valgerd Svarstad Haugland Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.06.1997 Innst. O. nr. 104 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1997

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.1997