Forslag fra stortingsrepresentant Siri Frost Sterri på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 95) "Stortinget ber Regjeringen legge følgende til grunn ved innføring av faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering: 1. For skoleåret 1997-98 opprettholdes retten til helt eller delvis fritak fra faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. Skolen plikter å gi elever som fritas fra faget en alternativ undervisning. 2. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget i løpet av høsten 1997 med nye prinsipper for fritak bygget på en todeling av faget: En del som vil være felles for alle elever, og en del som det kan søkes helt eller delvis fritak fra."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet