Sp: "Regjeringa vert oppmoda om å utgreia om eit jordvernfond, finansiert ved å leggja ei avgift på nedbygging av dyrka mark, kan verta eit tenleg tiltak i arbeidet for eit meir effektivt jordvern."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet