Forslag fra stortingsrepresentant Børre Rønningen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 94) "Stortinget ber Regjeringa kome med framlegg om strakstiltak og endringar i lov om folketrygd og i lov om tiltak til å fremme sysselsetting som inneheld følgjande: 1) Det ytast heile eller graderte dagpengar til trygdet som har hatt arbeidsinntekt i sist avslutta kalenderår, eller eit gjennomsnitt av dei siste tre avslutta kalenderår, på innst 1 G. 2) Den ledige skal ha rett på dagpengar dersom vanleg arbeidstid er redusert med minst 25 pst. (i dag 40 pst.). 3) Dagpengeperioden løper normalt i 156 veker (ingen todeling). 4) Dersom den ledige ikkje har greidd å skaffe seg/eller fått tilbod om arbeid innan dagpengeperiodens utløp, skal vedkomande framleis ha rett til dagpengar eller tiltak. 5) Inntekt frå arbeidsmarknadstiltak og dagpengar reknast med i dagpengegrunnlaget og kvalifiserer fullt ut for nye dagpengar. 6) For langtidsledig ungdom under 25 år og langtidsledige over 55 år vert det utvikla tiltaksordningar på 2 x 12 månader med normale løns- og arbeidsvilkår. De må vidare vurderast å legge til rette for at langtidsledige frå og med fylte 57 år kan få fortrinn til ledig arbeid/stilling i offentleg sektor."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet