Lov om endring i lov av 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)

Ot.prp. nr. 79 (1997-98), Innst. O. nr. 33 (1998-99), beslutning. O. nr. 42 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 11.02.1999 Innst. O. nr. 33 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1999

   Behandlet i Odelstinget: 18.02.1999

   Behandlet i Lagtinget: 04.03.1999