Lov om endringer i lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk

Ot.prp. nr. 87 (1997-98), Innst. O. nr. 3 (1998-99), beslutning. O. nr. 6 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 20.10.1998 Innst. O. nr. 3 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.1998

   Behandlet i Odelstinget: 13.11.1998

   Behandlet i Lagtinget: 17.11.1998