Lov om endringer i lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie

Ot.prp. nr. 2 (1998-99), Innst. O. nr. 12 (1998-99)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 19.11.1998 Innst. O. nr. 12 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1998

   Behandlet i Odelstinget: 23.11.1998