Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover (klagenemnd for utlendingssaker m.v.)

Ot.prp. nr. 17 (1998-99), Innst. O. nr. 42 (1998-99), beslutning. O. nr. 49 (1998-99), beslutning. L. nr. 3 (1998-99), beslutning. O. nr. 55 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.02.1999 Innst. O. nr. 42 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1999

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 23.03.1999

   Behandlet i Lagtinget: 16.03.1999