Lov om endringar i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) (dispasjøreksamen)

Ot.prp. nr. 36 (1998-99), Innst. O. nr. 62 (1998-99), beslutning. O. nr. 67 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 21.04.1999 Innst. O. nr. 62 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.04.1999

   Behandlet i Odelstinget: 04.05.1999

   Behandlet i Lagtinget: 11.05.1999