Lov om endringer i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven)

Ot.prp. nr. 37 (1998-99), Innst. O. nr. 61 (1998-99), beslutning. O. nr. 65 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.04.1999 Innst. O. nr. 61 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.04.1999

   Behandlet i Odelstinget: 27.04.1999

   Behandlet i Lagtinget: 04.05.1999