Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Ot.prp. nr. 36 (1996-97)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er til behandling i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet