Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Ot.prp. nr. 36 (1996-97)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er til behandling i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget