Lov om endringer i lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

Ot.prp. nr. 66 (1996-97)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Lovforslag fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget