Lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Ot.prp. nr. 67 (1996-97)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er til behandling i kommunalkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget