Lov om endringer i lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v.

Ot.prp. nr. 74 (1996-97)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget