Lov om endringer i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og om samtykke til ratifikasjon av 1996 - endringsprotokollen til Konvensjon om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav 1976

Ot.prp. nr. 90 (1998-1999), Innst. O. nr. 6 (1999-2000), beslutning. O. nr. 12 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.11.1999 Innst. O. nr. 6 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.1999

   Behandlet i Odelstinget: 18.11.1999

   Behandlet i Lagtinget: 02.12.1999